Σύνδεση μακροοικονομικών μεγεθών με αριθμοδείκτες για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας

Association of macroeconomic figures with financial ratios for listed companies on the stock exchange of the industrial sector in the countries of Southeast Asia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπουρντένας, Φίλιππος
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Σάμιτας, Αριστείδης
 8. Ασημακόπουλος, Ιωάννης
 9. Μακροοικονομικές μεταβλητές, αριθμοδείκτες ρευστότητας, αριθμοδείκτες δραστηριότητας, αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων, ανάλυση τάσης, δεδομένα τύπου πάνελ, Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 10. 2
 11. 9
 12. 23
 13. 19
  • Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να εξετάσει την επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στους αριθμοδείκτες των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου για τη χρονική περίοδο 2018-2021. Ο Πληθωρισμός, το Δημόσιο Χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και η Ανεργία χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης, ο αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, ο αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους, ο αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια κεφάλαια, ο αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας και ο Πολλαπλασιαστής Μόχλευσης χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές. Το δείγμα περιείχε δεδομένα τύπου πάνελ για 41 εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου (βιομηχανικά προϊόντα). Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε για την εξαγωγή των εμπειρικών αποτελεσμάτων ήταν η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι : 1) ο Πληθωρισμός επηρεάζει θετικά όλους τους υπό εξέταση αριθμοδείκτες, 2) το Δημόσιο Χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) έχει αρνητική σχέση με τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας ή κεφαλαίου κίνησης, με τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, με τον αριθμοδείκτη Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού, με τον αριθμοδείκτη Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους, με τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ενεργητικού και με τον αριθμοδείκτη Ειδικής Ρευστότητας ΚΑΙ θετική σχέση με τον αριθμοδείκτη Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια και με τον Πολλαπλασιαστή Μόχλευσης, 3) η Ανεργία έχει θετική σχέση με τον αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης, με τον αριθμοδείκτη Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους, με τον αριθμοδείκτη Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, με τον αριθμοδείκτη Ειδικής Ρευστότητας και με τον Πολλαπλασιαστή Μόχλευσης ΚΑΙ αρνητική σχέση με τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, με τον αριθμοδείκτη Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού και με τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ενεργητικού. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
  • The purpose of this study is to examine the impact of macroeconomic variables on the financial ratios of listed companies of the industrial sector on the Singapore Stock Exchange during the period 2018-2021. Inflation rate, National Debt (as percentage of GDP) and Unemployment rate were used as independent variables, whilst Current ratio, Return on Equity, Asset Turnover ratio, Net Profit Margin, Return on total Assets, Debt to Equity ratio, Quick ratio and Leverage Multiplier were used as dependent variables. The sample contained panel data for 41 companies of the industrial sector (industrial goods). The method that was applied for the extraction of the results was multiple linear regression. The empirical results of the research showed that : 1) Inflation rate has a positive effect on all the financial ratios that were examined, 2) National Debt (as percentage of GDP) has a negative effect on Current ratio, on Return on Equity, on Asset Turnover ratio, on Net Profit Margin, on Return on total Assets and on Quick ratio AND a positive effect on Debt to Equity ratio and on Leverage Multiplier, 3) Unemployment rate has a positive effect on Current ratio, on Net Profit Margin, on Debt to Equity ratio, on Quick ratio and on Leverage Multiplier AND a negative effect on Return on Equity, on Asset Turnover ratio and on Return on total Assets. Also, the study showed that all independent variables are not statistically significant.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.