Επιχειρηματικές Πιστοδοτήσεις και Πιστωτικός Κίνδυνος

 1. MSc thesis
 2. Μανθάτης, Νικόλαος
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Αντζουλάτος, Άγγελος
 8. Δότσης, Γ
 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 10. 17
 11. 03
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων και του πιστωτικού κινδύνου. Οι επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις αποτελούν μια από τις κύριες εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι δε τόκοι επιχειρηματικών δανείων αποτελούν ένα από τα κύρια έσοδά τους. Κάθε μορφής χρηματοδότησης συνεπάγεται και έκθεση σε τραπεζικούς κινδύνους οι οποίοι πρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως, να αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν, και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως με τα κατάλληλα εργαλεία αντιστάθμισης. Αρχικά στο Κεφ.1 γίνεται αναφορά στον διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών, στο να μεταφέρουν δηλαδή κεφάλαια από τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες στις ελλειμματικές. Μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης ανακύπτουν ωφέλειες, τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τις οικονομικές μονάδες. Στο Κεφ. 2 γίνεται αναφορά στην έννοια της χρηματοδότησης, στους κανόνες που την διέπουν, ρυθμιστικούς και εποπτικών αρχών, καθώς και την μορφή που δύναται να έχει. Η μορφή της χρηματοδότησης θα πρέπει να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των δανειοληπτών, και για αυτό το λόγο τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν ένα πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Στο Κεφ.3 γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση των δανειοληπτών με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, που εξεταζόμενοι σε διαχρονική βάση προσδιορίζουν το επίπεδο βιωσιμότητας της επιχείρησης και την κατάταξή της στις επιμέρους διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικού κινδύνου. Της αξιολόγησης επιχείρησης έπεται η αξιολόγηση του πιστοδοτικού αιτήματος, αν πληρούνται δηλαδή τα κριτήρια βάσει των οποίων οι περισσότεροι πιστωτικοί οργανισμοί διενεργούν τις χορηγήσεις τους, και αφορούν πιστωτικά και κριτήρια αποδοτικότητας, όπως αυτά αναλύονται στο Κεφ.4. Η αναλυτική αναφορά των τραπεζικών κινδύνων, που είναι σύμφυτοι με την λειτουργία των τραπεζών, ο εντοπισμός, η μέτρηση και η διαχείρισής τους καλύπτει την ανάλυση του Κεφ.5. Σαν ξεχωριστός κίνδυνος εξετάζεται στο Κεφ.6 ο πιστωτικός κίνδυνος, ως άμεσα συνυφασμένος με τις χρηματοδοτήσεις. Επίσης γίνεται αναφορά στις συνιστάμενες του κινδύνου και τις επιπτώσεις που επιφέρει στα έσοδα και την Καθαρή Θέση της Τράπεζας και τέλος στο Κεφ.7 η παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αποσκοπεί στο να εντοπιστούν τα σημεία συναγερμού που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα των χρηματοδοτούμενων πελατών και να επιφέρουν αθέτηση πληρωμών. Αναλύονται επίσης οι ενέργειες της τράπεζας να ανακτήσει τα κεφάλαια, ή μέρος των κεφαλαίων από χρηματοδοτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • This thesis deals with the issue of business credit and credit risk. Business credit lines offered is one of the main tasks of credit institutions, and interest on business loans is one of their main incomes. Any form of financing also involves exposure to bank risks that need to be identified in a timely manner, assessed for the impact they may have and addressed in a timely manner with appropriate hedging tools. Firstly, Chapter 1 refers to the intermediary role of banks, i.e. to transfer capital from surplus economic units to deficits. Through the mediation process, benefits arise, both for credit institutions and for economic units. In Chap. Amendment No 2 refers to the concept of funding, the rules governing it, regulatory and supervisory authorities and its form. The form of financing should cover the financing needs of borrowers, which is why credit institutions provide a multitude of financial instruments that can meet these needs. Chapter 3 refers to the evaluation of borrowers on the basis of qualitative and quantitative indicators, which, examined over time, determine the level of viability of the company and its classification in the individual credit and credit risk ratings. The evaluation of the company is followed by the evaluation of the credit claim, whether the criteria on the basis of which most credit institutions carry out their grantings, credit and profitability criteria as detailed in Chapter 4 are met. The detailed reporting of bank risks inherent in the operation of banks, their identification, measurement and management covers the analysis of Chapter 5. As a Credit risk, credit risk is considered in Chapter 6, as directly intertwined with financing. Reference is also made to the recommendations of the risk and the impact it has on the bank's revenues and net worth and finally in Chapter 7 the monitoring of the financing aims at identifying those alert points that can negatively affect the creditworthiness of the funded customers and will result in a default of payments. It also analyzes the bank's actions to recover its funds or part of their funds from financing that have been declared uncollectible.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές