Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακή Ικανοποίηση και Αποδοτικότητα στον Εργασιακό Χώρο.

Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Productivity in Business Life. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολού, Πηγή
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Γεωργόπουλος , Αντώνιος
 8. Καλαντώνης , Πέτρος
 9. Συναισθηματική Νοημοσύνη | Εργασιακή Ικανοποίηση
 10. 2
 11. 7
 12. 65
 13. Πίνακες, Διαγράμματα
  • Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επαγγελματική ικανοποίηση είναι δύο πολύ σημαντικές έννοιες στην επιχειρηματική ζωή και η σημασία τους εδώ και όχι πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί καλύτερα. Οι δύο αυτές μεταβλητές έχει πλέον φανεί ότι συνδέονται με την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά αλλά και με το αποτέλεσμα της εταιρείας συνολικά. Για το λόγο αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοούνται ή να παραμελούνται αλλά χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η επίδρασή τους και να σχεδιάζεται προσεκτικά η συνεχής βελτίωσή τους από τα υπεύθυνα στελέχη της κάθε επιχείρησης. Ο καλύτερος τρόπος να κατανοηθούν αυτοί οι δύο παράγοντες είναι η ανάλυσή τους σε επιμέρους συνιστώσες. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την ανάλυση και τη μέτρηση της επίπτωσης αυτών των δύο παραγόντων στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή και μια τέτοια προσπάθεια είναι η κυριότερη φιλοδοξία αυτής της εργασίας. Έχει μεγάλη αξία αυτή η προσπάθεια γιατί γίνεται σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνουν η πολύχρονη οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άγνωστες και πρωτόγνωρες συνθήκες.
  • Emotional intelligence and job satisfaction are two very important concepts in business life and their importance has been trying to be better understood for a long time. These two variables have now been shown to be linked to the productivity of each individual employee and to the output of the company as a whole. Therefore, notonly should they not be ignored or neglected, but their impact must be taken into consideration and into account as well as their improvement by the responsible executives of every enterprise must be carefully planned. The best way to understand these two factors is to analyze them into individual components. Various efforts have been made to analyze and measure the impact of these two factors on everyday business life and such an effort is the main ambition of this work. This effort is of great value because it takes place in a difficult business environment that is shaped by the long-lasting economic crisis and the impact of the coronavirus pandemic resulting in unknown and unprecedented conditions.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.