Η ανάπτυξη των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων την περίοδο 2010-2020

The development of Small and Medium Enterprises in Greece, through the co-financed European programs in the period 2010-2020 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΛΥΔΩΡΆΚΗΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 179
 7. ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) | Small and Medium Enterprises (SMEs) | Οικονομική Ανάπτυξη | Economic Development | Ευρωπαϊκή Ένωση | European Union | Ευρωπαϊκή Επιτροπή | European Commission | διεθνοποίηση | Internationalization
 10. 1-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 11. 15
 12. 11
 13. 43-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 63-ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Περίληψη Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ, και οι ΜΜΕ παράγουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον Jean-Claude Juncker, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, με τη δημιουργία περισσότερο από το 85 % των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και οφείλουμε να τις ελευθερώσουμε από την υπερβολική κανονιστική επιβάρυνση». Εμφανή και ουσιαστική η ευρωπαϊκή στήριξη των ΜΜΕ, καθότι από το 2007 και για μια μακρά χρονική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει εξοικονομήσει σειρά κονδυλίων για την στήριξη, την ανάπτυξη και την διεθνοποίηση των ΜΜΕ και με την δημιουργία διαρθρωτικών και επενδυτικών Ταμείων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στρέψει την οικονομία των κρατών μελών της και όχι μόνο, μετά από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση λόγω της παγκόσμιας κρίση, σε μονοπάτια βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, με αιχμή την σύμπραξη των καινοτόμων τεχνολογιών και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΜΕ της χώρας μας σε δανειακά κεφάλαια, σε μια χρονική περίοδο χαρακτηριζόμενη από μακρά οικονομική κρίση και ύφεση, περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (Capital Control) και τέλος μιας υγειονομικής κρίσης. Αναλύεται η σημαντικότητα της ΜΜΕ και επιχειρείται μια ανάλυση των εργαλείων και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύχθηκαν την περίοδο 2010-2020 για την στήριξη τους. Η ελληνική πραγματικότητα, χρήσει διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα του Επιχειρείν, ωστόσο είναι φιλότιμες οι προσπάθειες μιας χώρας του ευρωπαϊκού νότου, να αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και να απορροφήσει κονδύλια προκειμένου να καταστήσει την εγχώρια οικονομία ανταγωνιστική με προοπτική διεθνοποίησης της.
  • Abstract Nine out of ten companies are SMEs, and SMEs produce two out of three jobs. According to Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, "SMEs are the backbone of our economy, creating more than 85% of new jobs in Europe and we need to relieve them of the excessive regulatory burden." European support for SMEs is obvious and effective, as since 2007 and for a long period of time, the European Commission has saved a number of funds for the support, development and internationalization of SMEs and by creating Structural and Investment Funds pays every possible efforts to turn the economies of its Member States and beyond, following the prolonged economic downturn due to the global crisis, to paths of sustainable and green growth, culminating in a partnership of innovative technologies and SME extroversion The object of the present work is the possibility of the access of the SMEs of our country to loan funds, in a period of time characterized by long economic crisis and recession, restriction of capital movement (Capital Control) and end of a health crisis. The importance of SMEs is analyzed and an analysis of the European Union funding tools and programs developed in the period 2010-2020 to support them is attempted. The Greek reality, use structural changes in the business sector, however, the efforts of a country in the south of Europe are ambitious, to develop the appropriate conditions and to absorb funds in order to make the domestic economy competitive with a view to its internationalization.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές