ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ELECTRONIC BANKING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΛΛΙΑΧΟΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 8. ΚΙΟΧΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ
 9. Ηλεκτρονική τραπεζική, χρήση, ασφάλεια | συναλλαγές,λειτουργίες, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 10. 1
 11. 5
 12. 77
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.
  • Η μελέτη που παρουσιάζεται παρακάτω αποτελεί μία βιβλιογραφική και δειγματοληπτική έρευνα με θέμα διερεύνησης την ηλεκτρονική τραπεζική, η οποία παρουσιάζει μία σημαντική εξέλιξη στο χρόνο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών πελατών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κύριο θέμα διερεύνησης της μελέτης είναι ο βαθμός χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη σημερινή εποχή για τη διεκπεραίωση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, από την ανάλυση του εννοιολογικού περιεχομένου της μέχρι τις δυνατότητες που προσφέρει, την ασφάλεια, τους λόγους χρήσης, την εμφάνιση της στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση της στις υπηρεσίες των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη, μέσα από την μελέτη αυτή εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική τραπεζική από τους πελάτες των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον βαθμό εμπιστοσύνης που τους εμπνέει η συγκεκριμένη διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία. Για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης ερευνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες που προέρχονται μέσα από επιστημονικές μελέτες που έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν ως προς την σύνθεση της βιβλιογραφικής έρευνας. Ακόμη, για την πραγματοποίηση της μελέτης κρίθηκε ως βασικό να διενεργηθεί μία δειγματοληπτική έρευνα σε ένα δείγμα πελατών των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική για την επίτευξη των τραπεζικών συναλλαγών τους. Πρόκειται για μία έρευνα που στηρίζεται στη χρήση της δειγματοληπτικής ποσοτικής μεθόδου, μέσω ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα της δειγματοληπτικής έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ηλεκτρονική τραπεζική και κυρίως το Internet banking, το Mobile banking και τα ΑΤΜ. Οι λόγοι χρήσης τους είναι ο έλεγχος του υπόλοιπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό ίδιας ή άλλης τράπεζας και η πληρωμή λογαριασμών. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίοδο της πανδημίας του Covid – 19 χρησιμοποιήθηκε ακόμη πιο πολύ η ηλεκτρονική τραπεζική, για λόγους ευκολίας και άμεσης εξυπηρέτησης.
  • The study below, is a bibliographic and sampling study. The topic is e-banking research, which is developed during the years and has gained the trust of many customers of financial institutions. The main topic of investigation of the study is the degree of use of electronic banking in the current era for the processing of financial transactions. The purpose of the study is to define the features of electronic banking, from the analysis of its conceptual content to the possibilities it offers, security, reasons for use, its appearance in Greece and its integration into the services of Greek financial institutions. Moreover, throughout this specific research, we can see how many customers of Greek financial institutions use e-banking and if they trust it. For the implementation of the present study, information derived from scientific studies that have been included in internationally recognized scientific journals were researched and used. This information contributes to the composition of the literature. Furthermore, for the realization of the study, it was considered as basic to conduct a sample survey on a sample of customers of Greek financial institutions that use electronic banking to achieve their banking transactions. This is a research based on the use of the primary quantitative method, through a questionnaire. The finding of the samples, show that people highly use the Internet banking, Mobile banking and ATMs. By using them people can control the balance and the movements of the bank accounts, the transfer of money to an account of the same or another bank and the payment of bills. During Covid-19 pandemic, e-banking used the most, because it is convenient and helpful.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές