ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

FINANCIAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT - GREEN BONDS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
 9. Πράσινα Ομόλογα, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγορά Πράσινων Ομολόγων | GREEN BONDS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GREEN BOND MARKET
 10. 2
 11. 0
 12. Εικόνα 1 Green, Social, Sustainability Bonds, Πηγή ICMA 13 Εικόνα 2 Συνολική Αγορά Πράσινων, Κοινωνικών και Βιώσιμων Ομολόγων στις 31-12-2021. Πηγή Climate Bonds Initiative’s 20 Εικόνα 3 Γεωγραφική κατανομή πράσινων ομολόγων. 22 Εικόνα 4 Green, Social, Sustainability, SLB, Transition Bonds. Πηγή Climate Bonds Initiative’s 25 Εικόνα 5 Τίτλοι Green, Social, Sustainability, SLB, Transition Bonds. Πηγή Climate Bonds Initiative’s 26 Εικόνα 6 Εξέλιξη της αγοράς πράσινων ομολόγων σύμφωνα με το κεφάλαιο έκδοσης. Πηγή Climate Bonds Initiative’s 27 Εικόνα 7: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Πηγή: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 32
 13. TΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Αλεξάκης Παναγιώτης-Ψυχογυιός Δημήτριος, Αθήνα 2016
  • Τα πράσινα ομόλογα συμμετέχουν με αυξανόμενο ρυθμό στην χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων αποσκοπώντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση ειδικών περιβαλλοντικών έργων και εν γένει έργων που συνδέονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση που εμφανίζεται σε επίπεδο επενδυτών αλλά και κυβερνήσεων, η ανάγκη για την δημιουργία του ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων ομολόγων (EUGBS), οι πρώτες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις των Ελληνικών Τραπεζών με κριτήρια κατά ESG, επιβεβαιώνουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, την κλιμάκωση των στόχων και των απαιτήσεων της αγοράς για βιώσιμη χρηματοδότηση και ανάπτυξη. Η αναδυόμενη αγορά πράσινων ομολόγων αποτελεί νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αφενός, αφετέρου η αγορά υποστηρίζει μακροπρόθεσμα έργα εν εξελίξει, που ως επί των πλείστων φέρουν την ίδια πιστοληπτική ικανότητα με τις άλλες υποχρεώσεις των εκδοτών τους. Συνεπώς, η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναλύσει την αγορά τον πράσινων ομολόγων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξάγει συμπεράσματα για την εν λόγω αγορά μέσα από μία στατιστική ανάλυση και σύγκριση των μεγεθών των νέων εκδόσεων συμβατικών και πράσινων ομολόγων.
  • Green bonds are increasingly involved in asset financing. They aim at sustainable development and enhancement of specific environmental and climate-related projects. The growing demand of investors and governments, the need for a European Green Bond prototype (EUGBS), the long-term financing loans of Greek Banks according to ESG criteria confirm the development of sustainable financial market. There is escalation of the objectives and the requirement for the green market. The Emerging Green Bond Market is a financial tool and it support long-term ongoing projects, which carry the same creditworthiness as its own issuers. The purpose of this paper is to analyze the Green Bond Market in European Union and draw conclusions through statistical analysis for the new issuance of conventional and green bonds.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.