Η διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

Investigating the impact of the Covid-19 pandemic on banking sector in Greece. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαλή, Δήμητρα
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Οικονόμου, Φωτεινή
 8. Κιόχος, Απόστολος
 9. Covid 19 | Τραπεζικό Σύστημα | Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση | Συστημικές Τράπεζες | Χρηματιστηριακή Πορεία
 10. 12
 11. 41
 12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19, είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και εφαρμογή διάφορων μέτρων και πολιτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να προστατευθεί η ρευστότητα των τραπεζών και να περιοριστεί όσο γίνεται ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας για το τραπεζικό σύστημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και αποτύπωση της επίδρασης της πανδημίας στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, με έμφαση στη χρηματιστηριακή πορεία και τα χαρακτηριστικά απόδοσης-κινδύνου των ελληνικών συστημικών τραπεζών με τη χρήση δεδομένων για την τελευταία πενταετία (2017-2021). Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που είχανε υιοθετηθεί ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, σε συνδυασμό με την εφαρμογή διάφορων συμφώνων και ρυθμιστικών μέτρων, βοήθησαν στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις διάφορες αρνητικές καταστάσεις. Η πανδημία επηρέασε αρνητικά την τιμή της μετοχής όλων των τραπεζών, ενώ παράλληλα αύξησε τον συνολικό κίνδυνο. Παρά τις αρνητικές αυτές επιδράσεις, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίστηκαν καλύτερα προετοιμασμένες στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων, συγκριτικά με την πορεία που είχαν σημειώσει κατά την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2007-2008. Φυσικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της πανδημίας ήταν διαφορετικός για κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά και εξαρτάται από διάφορα στοιχεία, όπως το μέγεθος της τράπεζας, το επίπεδο ρευστότητας, τη χρηματοοικονομική δυναμική και άλλα στοιχεία. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση δημιούργησε νέες απαιτήσεις και ανάγκες, τις οποίες οι τράπεζες οφείλουν να τις καλύψουν, μέσα από νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες, με γνώμονα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητάς τους. Καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί και εξαλειφθεί πλήρως, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διάφορων «κυμάτων πανδημίας», ως αποτέλεσμα των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η αποτύπωση και διερεύνηση της οικονομικής πορείας των τραπεζών τα επόμενα χρόνια.
  • The global health crisis, as a result of the Covid-19 pandemic, resulted in the adoption and implementation of various measures and policies at international and local level, in order to protect the liquidity of the banks and reduce, as much as possible, the negative impact of the pandemic on the banking system. The purpose of this thesis is to present and capture the impact of the pandemic on the Greek banking sector with emphasis on the stock market performance-risk characteristics of Greek systemic banks using data for the last five years (2017-2021). The various reforms adopted since the period of the financial crisis and after, in combination with the implementation of various agreements and regulatory measures, helped maintain the resilience of the Greek banking system, so that banks could more effectively manage the various negative conditions. The pandemic negatively affected the share price of all banks, while increasing the total risk. Despite these negative effects, Greek banks appeared better prepared to deal with the new data, compared to the course they took during the global financial crisis of 2007-2008. Of course, it should be noted that the real impact of the pandemic was different for each banking institution individually depending on various factors such as bank size, liquidity level, financial dynamics and other factors. The global health crisis has created new requirements and needs, which banks must be able to meet, through new products, services or processes, in order to maintain their competitiveness and viability. As the pandemic has not yet been tackled and completely eliminated, combined with the existence of various "pandemic waves" as a result of coronavirus variants, it would be of particular interest to capture and investigate the economic course of banks in the coming years.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές