Η επικοινωνιακή στρατηγική της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ: προβολή και προσέλκυση νεανικού κοινού μέσα από τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT)

The communication strategies of the National Symphony Orchestra of ERT (Greek Radio Television): promotion and attraction of young audiences through the new Information and Communication Technologies (ICT) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δεσύλλα, Χαριτίνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Κασάρας, Κωνσταντίνος
 8. Πολυμέρης, Σπυρίδων | Γκατζιάς, Γεώργιος
 9. Συμφωνικές Ορχήστρες Ραδιοφωνίας | Marketing | Επικοινωνιακή στρατηγική | Προσέλκυση νεανικού κοινού | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) | Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT)
 10. 47
 11. 40
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία ζητά να διερευνήσει νέους τρόπους προβολής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας (ΕΣΟ) της ΕΡΤ καθώς και τις δυνατότητές της για προσέλκυση νεανικού κοινού, μέσα από τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής και την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Μετά από επισκόπηση της θεωρίας, επιχειρήθηκε σύγκριση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΣΟ με την στρατηγική δύο φημισμένων ευρωπαϊκών ορχηστρών (Φιλαρμονικές του BBC και της Γαλλικής Ραδιοφωνίας), ώστε να αξιολογηθεί η υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική της Ορχήστρας της ΕΡΤ, εξετάζοντας παράλληλα εφαρμόσιμες στρατηγικές μάρκετινγκ. Διερευνήθηκαν ακόμα δύο επιτυχημένα παραδείγματα προσέλκυσης νεανικού κοινού από ορχήστρες κλασικής μουσικής στη Μεγάλη Βρετανία. Μια σειρά συνεντεύξεων με προσωπικότητες του χώρου της συμφωνικής μουσικής αλλά και με στελέχη της διοίκησης της ΕΡΤ μας διαφώτισαν ως προς τις δυνατότητες του οργανισμού για την επικοινωνιακή αναβάθμιση της Ορχήστρας ενώ οι απόψεις τους συνέβαλαν με δημιουργικές ιδέες για την αναδιατύπωση της ταυτότητας και του οράματος της ΕΣΟ καθώς και για την προσέλκυση νεανικού κοινού. Τέλος, καταγράφονται προτάσεις που συνοψίζουν την έρευνά μας και αφορούν τόσο τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής της Ορχήστρας μέσω των ΤΠΕ, όσο και το περιεχόμενο των δράσεών της και την κοινωνική της προσφορά, στόχοι που συνάδουν με το γενικότερο όραμα και πολιτική της Εταιρείας
  • This paper seeks to explore new ways of promoting ERT's National Symphony Orchestra (ESO) as well as its potential to attract young audiences, through a marketing planning and the Information and Communication Technologies. After reviewing the theory, an attempt was made to compare the communication strategy of ESO with the strategy of two famous European orchestras (BBC Philharmonic and Orchestre Philharmonique de Radio France), in order to evaluate the existing marketing of the ERT Orchestra, while examining applicable strategies. Two more successful examples of attracting young audiences from classical music orchestras in the UK were explored. Some interviews with personalities in the field of symphonic music but also with executives of Greek Radio Television enlightened us regarding the possibilities of the organization for the communication upgrade of the Orchestra while their views contributed with creative ideas for the reformulation of the identity and the vision of ESO as well as for the attraction of a young audience. Finally, suggestions are recorded that summarize our research and concern both the marketing plan of the Orchestra through ICT, as well as the content of its actions and its social contribution, objectives that are in line with the general vision and policy of the Company.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.