Επικοινωνιακή στρατηγική για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ναού Αυλίδειας Αρτέμιδος και την αξιοποίηση του ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής της Αυλίδας Ευβοίας

Communication strategy for the promotion of the archaeological site of the temple of Avlideia Artemis and its utilization as a lever for the development of Avlida area in Evia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σαλεμή, Νίκη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Διαμαντάκη, Αικατερίνη
 8. Τσενέ, Σπυριδούλα | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Επικοινωνιακή Στρατηγική | Μίγμα Μάρκετινγκ | Branding | Αρχαιολογικοί χώροι | Ιερό Αυλίδειας Αρτέμιδας
 10. 3
 11. 44
 12. 55
 13. Περιέχει: 33 πίνακες, 28 εικόνες.
 14. Byrnes, W. J. (1999), στο «Πολιτιστική Διαχείριση» Εκπαιδευτικό Υλικό (2002). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η διπλωματική εργασία εξετάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης του ναού της Αυλίδειας Αρτέμιδος ως μοχλό για την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Αυλίδας Ευβοίας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας οργανωμένης και ορθής επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία μπορεί να συντελέσει στην ανάδειξη και ανάπτυξη του αρχαιολογικού χώρου σε τοπικό, εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. H διερεύνηση του θεωρητικού σκέλους επεκτείνεται στο πεδίο της διοίκησης των πολιτιστικών μονάδων εστιάζοντας στις έννοιες της επικοινωνίας, της στρατηγικής και του μάρκετινγκ, ανιχνεύοντας τις διαστάσεις τους στο εθνικό αλλά και στο παγκόσμιο πολιτισμικό πλαίσιο. Γίνεται αναφορά στους αρχαιολογικούς χώρους στη χώρα μας και ειδικά στην Αυλίδα, καθώς και στα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης στην περιοχή, όπως και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος σήμερα κατόπιν επιτόπιας έρευνα στον φυσικό χώρο του ναού. Στη συνέχεια, στο εμπειρικό της σκέλος, γίνεται η παρουσίαση αποτελεσμάτων μικτής μεθοδολογίας που προκύπτει από τον συνδυασμό συνεντεύξεων με υπεύθυνους από αρμόδιους φορείς και διαδικτυακής δημοσκοπικής έρευνας με το ευρύ κοινό, σε κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Μέσα από την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία των ευρημάτων των συνεντεύξεων και των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του αρχαιολογικού χώρου και καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη μελλοντική αξιοποίησή του.
  • The dissertation examines the possibility of utilizing the temple of Avlideia Artemis as a lever for the cultural, touristic, and economic development of the region of Avlida in Evia through the design and implementation of an organized communication strategy, which could contribute to the promotion and development of the archaeological site locally, nationally or even internationally. The investigation of the theoretical part extends to the field of management of cultural units focusing on the concepts of communication, strategy and marketing, detecting their dimensions in the national and global cultural context. Reference is made to the archaeological sites in our country and especially to Avlida, as well as to the archaeological findings in the area, and their poor condition today, after a field visit on the site of the temple. Then, in the empirical part of the study, the results of a mixed methodology are presented, resulting from the combination of interviews with officials and an online questionnaire with the public, with the participation of residents of the area and beyond. Through the qualitative and quantitative processing of the findings of the interviews and the answers of the questionnaire, useful conclusions are drawn about the future of the archaeological site and specific proposals are made for its future use.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές