Διαπολιτισμικές δράσεις: Ο πολιτισμός ως μέσο ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Η περίπτωση της Λέσβου

Intercultural activities: Culture as a means of integrating refugees and immigrants in host societies. The case of Lesvos Island (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Ιουνίου 2022 [2022-06-24]
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. ΔΕΚΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 8. ΔΕΚΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. διαπολιτισμική δράση | intercultural activity | πολιτισμός | culture | ένταξη | inclusion | πρόσφυγες | refugees | μετανάστες | immigrants | Λέσβος | Lesvos
 10. 2
 11. 56
 12. 52
 13. 0
  • Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η Λέσβος συνιστά μία ιδιαίτερη περίπτωση, αφού λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί μία από τις κυριότερες πύλες εισόδου προσφύγων και μεταναστών. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η Λέσβος, ειδικότερα δε η Μυτιλήνη, πρωτεύουσα του νησιού, ως μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ετερογένειας και να εξελιχθεί από μία κοινωνία υποδοχής σε μία κοινωνία αποδοχής. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την μετάβαση διαδραματίζουν οι διαπολιτισμικές δράσεις που πραγματοποιούνται στη Λέσβο. Οι διαπολιτισμικές δράσεις δημιουργούν κοινά σημεία αναφοράς που προάγουν την πολιτιστική ανταλλαγή και συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση των προσφύγων και των μεταναστών με τον γηγενή πληθυσμό, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισμός, άλλωστε, μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η εργασία εξετάζει κατά πόσο ο πολιτισμός, μέσω της διοργάνωσης διαπολιτισμικών δράσεων, συμβάλει στην ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι διαπολιτισμικές δράσεις που διοργανώνονται στη Λέσβο από ιδιωτικούς φορείς και οι οποίες ενεργούν ως άτυποι διαμεσολαβητές μεταξύ του τοπικού και του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία διαπολιτισμική δράση ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών και στην αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία. Διερευνώνται οι τρόποι που εμπλέκονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά και ο γηγενής πληθυσμός στις δράσεις αυτές και πώς ωφελούνται αμφότεροι από τη συμμετοχή τους. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των διαπολιτισμικών δράσεων που διοργανώνονται στη Λέσβο από ιδιωτικούς φορείς, καταγράφεται η εμπειρία των εμπλεκόμενων μερών που έχει συσσωρευτεί μέσα από την πραγματοποίηση διαπολιτισμικών δράσεων και επιδιώκεται η παραγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη συμβολή των διαπολιτισμικών δράσεων στην ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
  • The refugee and immigration crisis has changed the dynamics of the coexistence among different population groups within the Greek society. In this new multicultural environment, Lesvos stands out as a special case, due to its geographical location, as it is one of the main entry points for refugees and immigrants. In the present project, Lesvos, and in particular Mytilene, the capital of the island, has been examined as a modern multicultural society that tries to adapt to the new conditions of diversity and advance from a host society to a society of acceptance. Intercultural activities that take place in Mytilene play an important role in this transition. Intercultural activities create common points of reference that promote cultural exchange and contribute to the interaction of refugees and immigrants with the local population, thus enhancing social cohesion. Culture, after all, can serve as a springboard to the development of intercultural dialogue. The present inquiry explores whether culture, through organizing intercultural activities, contributes to the inclusion of refugees and immigrants into host societies. In particular, the present study has investigated intercultural activities that are organized by private agencies in Lesvos which act as informal mediators between the locals and the refugee and immigrant population. In this context, this study examined the characteristics that an intercultural activity should have in order to contribute effectively to the inclusion of refugees and immigrants, as well as to their acceptance by the local community. It has also explored the ways in which refugees and immigrants, as well as the local population, are involved in these activities and how they both benefit from this participation. Through the recording and analysis of intercultural activities organized in Lesvos by private agencies, the experience of stakeholders involved, has been documented.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές