Η επικοινωνιακή στρατηγική και το πολιτιστικό μήνυμα στην εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσο προσέλκυσης κοινού των μουσείων. Οι περιπτώσεις του μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

The communication strategy and the cultural message in the digital age as a means of attracting museum visitors. The cases of the Natural History Museum of London and the National Gallery-Museum of Alexandros Soutsou (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Προμπονά, Φλώρα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Σπανουδάκη, Ερασμία
 8. Παπαδοπούλου, Αικατερίνη | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου | Εθνική Πινακοθήκη | Πολιτιστικό μήνυμα | Διαδραστικότητα | Επικοινωνιακή στρατηγική | Επικοινωνία
 10. 2
 11. 18
 12. 70
 13. Περιέχει εικόνες
  • Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι το πολιτιστικό μήνυμα στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο προσέλκυσης του κοινού, με αφορμή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις του Μουσείου της Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και της Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Η επικοινωνιακή στρατηγική των μεγάλων οργανισμών έχει μεταβληθεί κατά πολύ στην εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών και της κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδραστικότητα, η αμεσότητα και η αμφίδρομη επικοινωνιακή συσχέτιση μεταξύ του πομπού και του δέκτη της επικοινωνιακής ροής, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά. Η εικονική πραγματικότητα, λόγω της ελεύθερης εναλλαγής ρόλων που προσφέρει, ασκεί αδιαμφησβήτητη γοητεία. Το χαμηλό κόστος και η άμεση επέκταση σε όλο τον κόσμο διευκολύνει κατά πολύ το έργο της επικοινωνιακής προβολής. Ο προσδιορισμός της ομάδας- στόχου, στην οποία θα απευθυνθεί το πολιτιστικό μήνυμα προϋποθέτει την αναγνώριση του ρόλου του μουσείου, τη συνειδητοποίηση του σκοπού και της αποστολής του, της εταιρικής του ταυτότητας και της εμβέλειας της αποστολής του μηνύματος του. Τα μουσεία γίνονται πλέον εξωστρεφή και περισσότερο επικοινωνιακά, πιο εντυπωσιακά απ’ ό, τι ήταν κατά στο παρελθόν. Οι νέες ανάγκες του ατόμου της σύγχρονης εποχής προσδιορίζουν και τους τρόπους δόμησης των πολιτιστικών μηνυμάτων. Στη μελέτη περίπτωσης, θα γίνει ανάλυση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα. Θα δούμε πως και σε ποιο βαθμό ενσωματώνονται στην επικοινωνιακή τους στρατηγική οι νέες ψηφιακές επικοινωνίες και οι ψηφιακές πλατφόρμες
  • The object of this work is the cultural message on the website and on social media as a means of attracting the public, on the occasion of the specific cases of the Museum of Natural History of London and the National Gallery-Museum of Alexander Soutsos. The communication strategy of large organizations has changed greatly in the age of digital technologies and social networking. Interactivity, immediacy and two-way communication correlation between the transmitter and the receiver of the communication flow, are some of these characteristics. Virtual reality offers and fascinates through the freedom of role change it offers. The low cost and immediate expansion around the world greatly facilitates the task of communication promotion. The identification of the target group, to which the cultural message will be addressed, presupposes the recognition of the role of the museum, the realization of its purpose and mission, its corporate identity and the scope of the sending of its message. The identification of the target group, to which the cultural message will be addressed, presupposes the recognition of the role of the museum, the realization of its purpose and mission, its corporate identity and the scope of the sending of its message. Museums are becoming more extroverted and especially communicative, more and more impressive than they used to be. In the case study, the communication strategy of the Museum of Natural History in London and the National Gallery in Athens will be analyzed. We will see how and to what extent new digital communications and digital platforms are integrated into their communication strategy.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.