ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Museum accessibility and digital identity. Case study Athanasakeio Archaeological Museum of Volos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΜΠΗΤΑ, ΕΛΕΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. μουσείο | ψηφιακή ταυτότητα | προσβασιμότητα | Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
 10. 1
 11. 26
 12. 14
 13. Περιέχει: εικόνες, φωτογραφίες, γραφήματα και πίνακες
 14. Πολιτιστική Επικοινωνία - Μέσα Επικοινωνία, Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού, Αθανασοπούλου, Α.,(2003), Τόμος Β΄, Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στην παρούσα εργασία αναλύεται η έννοια των μουσείων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη σημερινή εποχή λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 καθώς και ποιο είναι το κοινό των μουσείων και οι κατηγορίες επισκεπτών. Στη συνέχεια, αναλύεται η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή ταυτότητα των μουσείων και πως μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης το μουσείο αποτελεί ένα χώρο προσβάσιμο προς όλες τις κατηγορίες του κοινού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αναφορά στην έννοια του branding στους πολιτιστικούς οργανισμούς γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο των μουσείων και τέλος, αναλύεται στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ο πολιτιστικός τουρισμός γενικά αλλά και στην Ελλάδα και πως επηρεάστηκε στον καιρό της πανδημίας και τι αντίκτυπο είχε στους πολιτιστικούς χώρους και τα μουσεία. Η μελέτη περίπτωσης που ερευνάται είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μουσείο του Βόλου, το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η εργασία σε αυτό το κομμάτι επικεντρώνεται κυρίως στο αν το μουσείο διαθέτει ψηφιακή ταυτότητα στην κοινωνία του Βόλου και αν χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα ώστε να γίνει γνωστό τόσο στους κατοίκους της πόλης του Βόλου όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη, ώστε να αναπτυχθεί το θεωρητικό κομμάτι για τα μουσεία, την ψηφιοποίηση, το branding και τον πολιτιστικό τουρισμό. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε έρευνα πεδίου και η μέθοδος του χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της είναι το ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν ήταν 242 σε αριθμό και συμπληρώθηκαν μέσω της πλατφόρμας Google Forms. Το ένα σκέλος του ερωτηματολογίου αφορούσε όλους τους ερωτηθέντες χωρίς περιορισμό και το δεύτερο σκέλος αφορούσε τους διοικούντες του μουσείου, τους φίλους και τους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με το μουσείο. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω των προγραμμάτων Excel και SPSS. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκαν οι αντιλήψεις των κατοίκων αλλά και όσων έχουν επισκεφτεί το Βόλο σχετικά με το συγκεκριμένο μουσείο. Έτσι, διαμορφώθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας του μουσείου. Μια ισχυρή ψηφιακή ταυτότητα μπορεί να βελτιώσει ένα μουσείο, προσελκύοντας νέους επισκέπτες και κατ’ επέκταση να συμβάλλει στον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής στην οποία βρίσκεται.
  • This paper analyzes the concept of museums from ancient times to the present day. There is a specific reference to the current era due to Covid-19 health crisis as well as the categories of visitors auditing the museums. In addition, the analysis is focus on the digitalization and digital identity of the museums and the accessibility to all kinds of human beings that technological development could offer the museum. In this context, there is the reference to the concept of branding in cultural organizations in general and in the field of museums in particular and additionally, the theoretical part of the paper analyzes cultural tourism in general. The analysis continuous in Greece in specific, about cultural tourism during the pandemic, and its impact on cultural sites and museums. The under investigation case study is about Athanasakeio Archaeological Museum of Volos and focuses on whether the museum has a digital identity in the society of Volos or technology use is sufficiently utilized in order to become known both to the local people in the city of Volos and the rest of society. Initially, a literature review was conducted to develop the theoretical part about museums, digitalization, branding and cultural tourism. Then a field research we conducted a field research using questionnaires. The questionnaires collected were 242 and were completed through the Google Forms platform. The first part of the questionnaire, with no restrictions, addressed to all respondents but the second part, was more specific and addressed only to the museum administrators and people who works in the museum. Then, the results were extracted using Excel and SPSS programs. Through the research, we managed to aware the perceptions of residents and visitors of Volos regarding this specific museum. Thus, the formulated proposals helped in strengthening the digital identity of the museum. A strong digital identity can enhance a museum, attracting new visitors and contributing to the cultural tourism of the local area.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές