Ιστορική μνήμη, πολιτιστική διαχείριση και τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην Καστοριά

Historical memory, cultural management & domestic growth: Kastoria’s Macedonian Struggle Museum case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τοκατλίδου, Ειρήνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Αρταβάνη, Μαρία Αθηνά
 8. Αρταβάνη, Μαρία Αθηνά | Αστρουλάκης, Νικόλαος
 9. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς | πολιτιστική διαχείριση | ανάπτυξη τόπου | ιστορική μνήμη
 10. 4
 11. 24
 12. 13
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Περίληψη Η προβολή του πολιτιστικού προϊόντος ενός οργανισμού ο οποίος παράλληλα προστατεύει και διαδίδει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με αυτό, φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ακόμη και αν ο οργανισμός δεν είναι κάποιο μεγάλο πολιτιστικό κέντρο ή ένας ευρέως αναγνωρισμένος οργανισμός, παρουσιάζει μια δυναμική για τον τόπο όπου εδρεύει και μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα για τη βελτίωση των επιχειρήσεων, μέσα από αντίστοιχες πολιτιστικές δράσεις και την προσέλευση μεγάλου αριθμού τουριστών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει αφενός τη σημασία των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου, να παρουσιάσει το έργο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς και τη συμβολή που μπορεί αυτό να έχει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης παραλίμνιας και μη, περιοχής. Στην έρευνα που έλαβε χώρα, συμμετείχε τόσο κοινό της ευρύτερης περιοχής, καθώς και επισκέπτες εκτός Νομού Καστοριάς, όπως επίσης και άτομα του διοικητικού συμβουλίου του πολιτιστικού οργανισμού. Κατέστη έτσι εφικτό, να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα για την προσφορά του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς, στην πόλη τόσο από πολιτιστικής όσο και οικονομικής σκοπιάς. Από τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι οι επισκέπτες του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς θεωρούν σε σημαντικό ποσοστό ότι ο πολιτιστικός οργανισμός επιτελεί ιδιαιτέρως σωστά το έργο του. Πιο συγκεκριμένα, ότι προστατεύει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά τόσο του Μακεδονικού Αγώνα όσο και της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, θεωρούν πως συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και μπορεί να ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων, μέσα από τις εκδηλώσεις και τις συνεργασίες που συνάπτει. Μέσα από τις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα, διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού διαθέτει πλάνο για τη λειτουργία του και την οικονομική ενίσχυση του τόπου, ενώ φροντίζει να παρέχει στους επισκέπτες τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί.
  • Abstract Promoting an organization’s cultural product, whose duty also includes protection and valid information communication about this product, seems that can significantly contribute to the local economy and development. Even if the organization is not an enormous cultural centre or a wide known organization, it does represent a dynamic for the local community where it is located. Thus, it could be appropriately used for the improvement of local businesses, through relevant cultural activities and the attraction of large numbers of tourists. On the one hand, the purpose of this study is to highlight the importance of cultural organizations operating locally. On the other hand, the study aims to present the work of Kastoria’s Macedonian Struggle Museum, as well as its contribution on the economic development of the city and the wider lakeside and non-lakeside, area. In the undertaken research, people from the wider area, as well as from outside Kastoria’s Prefecture, took place. Additionally, two members of the cultural organization’s board, participated, recording their point of view concerning the organization’s activities. So, it became possible to set up a general frame of the contribution of Kastoria’s Macedonian Struggle Museum, culturally and financially as well. Quantitative analysis’ results showed that a significant percentage of visitors of the Kastoria’s Macedonian Struggle Museum, believe that the organization does perform well concerning its duties. More specifically, it does protect and highlights cultural heritage of the Macedonian Struggle, as well as the culture of the wider region. Moreover, they believe that it contributes on the economic development of the city and can also enhance financial position of local businesses, throughout various events and/or cooperation. The results excluded from the interviews, showed that the Board of Directors has an operational plan concerning both organization’s smooth functioning and local economic development. On the same time, it really tries to provide visitors with the best possible experience, regardless their age, throughout special educational courses it implements.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.