Η συμβολή των διεθνών πολιτιστικών οργανισμών στην προστασία και διαφύλαξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ένοπλων συρράξεων: O ρόλος της ιεθνούς Μπλε Ασπίδας

The contribution of the international cultural organizations to the protection and safeguarding of cultural heritage monuments in the event of armed conflict: The role of Blue Shield International (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ , ΕΡΑΣΜΙΑ | ΨΑΡΡΟΥ , ΜΑΡΙΑ
 9. πολιτιστική κληρονομιά | ένοπλη σύρραξη | διεθνείς πολιτιστικοί οργανισμοί | Μπλε Ασπίδα
 10. 2
 11. 15
 12. 73
 13. Περιέχει: πίνακες και εικόνες
 14. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Τόμος Α Β/Α.Αθανασοπούλου, Ε.Γλύτση, Αικ.Χαμπούρη Ιωαννίδου
  • Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης αποτελεί φλέγον ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα, ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Η εμπειρία των δύο παγκόσμιων πολέμων αφύπνισε τη διεθνή κοινότητα και αποτέλεσε βασικό έρεισμα για τη δημιουργία ενός διεθνούς θεσμικού πλαισίου προστασίας με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή θωράκιση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την απειλή ή κατά τη διάρκεια πολέμου. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου και της συμβολής των διεθνών πολιτιστικών οργανισμών σε αυτόν τον τομέα, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων διεθνών συμβάσεων και κανονιστικών κειμένων που καθορίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έννομης προστασίας των πολιτιστικών αγαθών σε συνθήκες εχθροπραξιών. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξεταστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας της, θα προσδιοριστούν οι σημαντικότεροι διεθνείς πολιτιστικοί οργανισμοί που εστιάζουν στην προληπτική και αναδραστική προστασία των απειλούμενων από τις επιπτώσεις ένοπλων συρράξεων μνημείων και θα επιχειρηθεί η κριτική παρουσίαση του έργου τους μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα και πρακτικές. Hς μελέτη περίπτωσης θα εξεταστεί η διεθνής Μπλε Ασπίδα, ένας νεοσύστατος σχετικά (ιδρύθηκε το 1996) μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων συρράξεων.
  • The protection of cultural property in the event of armed conflict has been a burning issue globally as early as the middle of the last century. The experience of the two World Wars awakened the international community and became the key basis for the establishment of an international legal framework aiming at the protection of cultural heritage sites under threat of or during war. The scope of this dissertation is to study the role and the contribution of the international cultural organizations in this specific field and also to overview the most important international conventions and texts that outline the current legal framework for the protection of cultural property in the event of hostilities. This paper will also address terminology issues related to the cultural heritage and its protection and it will identify and cite international cultural organizations, which focus on the proactive and reactive protection of monuments against the effects of armed conflicts. Furthermore, it will be attempted to assess their contribution and effectiveness through selected case studies. Within this framework the deeds of the Blue Shield International, a relatively new (founded in 1996) nongovernmental and non-profitable organization, will be presented as a paradigm of an international organization tasked with the protection of cultural heritage in emergencies, including the armed conflicts.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.