Βιομηχανική Κληρονομιά και Πολιτιστική Ανάπτυξη. Η διαμόρφωση και αξιοποίηση του πρώην δημόσιου καπνεργοστασίου σε πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο από τη Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με το φορέα ΝΕΟΝ

Industrial Heritage and Cultural Development. The configuration and utilization of the former public tobacco factory in a cultural and social space by the Greek Parliament in collaboration with the NEON organization. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ορφανού, Ελένη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Κασσαβέτη, Ορσαλία - Ελένη
 8. Ζερβάκη, Αντωνία | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Βιομηχανική Κληρονομιά, Βιομηχανική Αρχαιολογία, Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, ΝΕΟΝ, Βουλή των Ελλήνων | Industrial Heritage, Industrial Archaeology, Public Tobacco Factory, NEON, Hellenic Parliament
 10. 3
 11. 54
 12. 20
 13. 0
 14. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων/ Αθανασοπούλου, Γλύτση, Χαμπούρη
  • Τα βιομηχανικά κτίρια και συγκροτήματα που άφησε πίσω της η αποβιομηχάνιση αποτελούν μέρος της βιομηχανικής κληρονομιάς. Πολλοί από αυτούς τους χώρους έχουν ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα απομεινάρια της βιομηχανίας ανακατασκευάζονται και με νέο προφίλ επαναχρησιμοποιούνται ως πολιτιστικοί χώροι. Πέρα από το να διηγούνται την ιστορία της βιομηχανικής παραγωγής, η νέα αποστολή τους είναι να συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη και, παράλληλα, στην αστική ανάπλαση των ευρύτερων περιοχών, όπου φιλοξενούνται. Λειτουργούν ως κύτταρα πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής και συνήθως εντάσσονται λειτουργικά στον αστικό ιστό. Τις περισσότερες φορές αποτελούν τοπωνύμια και με τις πολιτιστικές δράσεις τους αποσκοπούν στην προσέλκυση επισκεπτών όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή της έδρας τους αλλά και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό του αποτελεί δείγμα βιομηχανικής κληρονομιάς και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Από το 2000 παραχωρήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η οποία στεγάζει εκεί τη «Βιβλιοθήκη Πόλης» και τα τμήματα εκδόσεων και εκτυπώσεων. Το 2021 η Βουλή συμπράττει με το φορέα ΝΕΟΝ για την ανακατασκευή μέρους του κτιρίου και την χρήση τους ως πολιτιστικού χώρου. Η γόνιμη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αναδιαμόρφωση και αξιοποίηση του Δημόσιου Καπνεργοστασίου σε χώρο πολιτισμού είναι το αντικείμενο της έρευνας της μελέτης περίπτωσης. Το επιβλητικό κτίριο του καπνεργοστασίου στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει τοπωνύμιο και παράλληλα να αναδειχθεί ως πολιτιστικός χώρος, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ευρύτερη περιοχή του Κολωνού.
  • The industrial buildings and complexes left behind by deindustrialization are part of the industrial heritage. Many of these sites have been included in the Unesco World Heritage List. The remnants of the industry are being reconstructed and, with a new profile, are reused as cultural sites. Apart from telling the history of industrial production, their new mission is to contribute to cultural development and, at the same time, to the urban regeneration of the broader areas where they are hosted. They function as culture and social cohesion cells and are usually functionally integrated into the urban fabric. Most of the time, they are toponyms. Their cultural activities aim to attract visitors from the wider area of their headquarters and at a national and international level. The former Public Tobacco Factory and its mechanical equipment are examples of industrial heritage and have been declared a listed monument. Since 2000 it was granted to the Hellenic Parliament, which houses the "Library of the City" and the departments of publications and printing. In 2021, the Parliament collaborated with NEON to reconstruct part of the building and its use as a cultural site. How fruitful is the partnership between the private and public sectors for the remodeling and transformation of the Public Tobacco Factory into a cultural space? Will the imposing building of the tobacco factory be able to become a place name and, simultaneously, emerge as a cultural space? An attempt will be made to answer the above questions.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.