Επικοινωνιακή Στρατηγική της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα και του Διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας την περίοδο της πανδημίας Covid –19 Μια συγκριτική Μελέτη

Communication Strategy of the Municipal Gallery of Larissa - G. I. Katsigra Museum and the Diachronic Museum of Larissa during the Covid-19 pandemic A comparative study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδόντα, Παρασκευή
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Ψαρρού, Μαρία
 8. Κατσιρίκου, Ανθή | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Covid – 19 | Πολιτισμός | Πολιτιστική επικοινωνία | Επικοινωνιακή στρατηγική | Ψηφιακά επικοινωνιακά μέσα | Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι Κατσίγρα | Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
 10. 3
 11. 35
 12. 50
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Αθανασοπούλου, Α., Δάλλας, Κ., Μακρή, Α., Χαμπούρη – Ιωαννίδου, Αικ. (2003). Πολιτιστική Επικοινωνία, Μέσα Επικοινωνίας, τόμος Β. Πάτρα, ΕΑΠ
  • Η πανδημία που προκλήθηκε εξαιτίας του κορωνοϊού (Covid – 19) δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα που επέβαλε στους πολιτιστικούς οργανισμούς να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να εξακολουθήσουν να επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή και τους σκοπούς τους. Πολύτιμος αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια στέκεται η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η έρευνα αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν στα νέα δεδομένα η Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, στις στρατηγικές επικοινωνίας που ανέπτυξαν, ώστε να εξακολουθήσουν να προωθούν το πολιτιστικό περιεχόμενό τους, παρέχοντας στο κοινό γνώσεις και πολιτιστικές εμπειρίες μέσα από τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει ο νέος ψηφιακός κόσμος. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ζητήματα που αφορούν τις συνέπειες της πανδημίας στον πολιτισμό και στους πολιτιστικούς οργανισμούς, τη χρήση των ψηφιακών μέσων από αυτούς, προκειμένου να μη διακοπεί η ροή των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη διεύρυνση της έννοιας της πολιτιστικής επικοινωνίας και των τεχνικών και μέσων που χρησιμοποιεί, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη πραγματικότητα μάς επιτρέπουν να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι πολιτιστικοί οργανισμοί δύνανται να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τις διάφορες κατηγορίες του κοινού τους ή ακόμη και να προσελκύουν νέες. Τέλος, μέσα από τη μελέτη της αξίας που έχει η επικοινωνιακή στρατηγική, τα στάδια για τη δημιουργία της, οι σκοποί και οι στόχοι της αλλά και η αξιολόγησή της, αναδεικνύεται η συμβολή της στην παρουσία και στη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών. Μέσα από την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και τη διερεύνηση της επικοινωνιακής στρατηγικής των υπό μελέτη πολιτιστικών οργανισμών, η διπλωματική αυτή εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα αλλά και σε προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από τους συγκεκριμένους πολιτιστικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους ακόμη και σε περιόδους έκτακτων συνθηκών.
  • The pandemic caused by the coronavirus Covid - 19 created a new reality that forced cultural organizations to make efforts to continue to carry out their mission and purposes smoothly. Digital technology and the internet are a valuable help in this endeavor. In this dissertation, the research concerns the way in which the Municipal Gallery of Larissa – G.I. Katsigras Museum and the Diachronic Museum of Larissa reacted to the new data, in the communication strategies they developed, in order to continue to promote their cultural content, providing the public with knowledge and cultural experiences through the various possibilities offered by the new digital world. The bibliographic review of data concerning the effects of the pandemic on culture and cultural organizations, the use of digital media by them, in order not to interrupt the flow of cultural products and services, the expansion of the concept of cultural communication and techniques and media utilizing digital technology in modern reality allows us to understand the ways in which cultural organizations can communicate and interact with different categories of their audiences or even attract new ones. Finally, through the study of the value of the communication strategy, the stages for its creation, its aims and objectives and its evaluation, its contribution to the presence and viability of cultural organizations is highlighted. Through the presentation of the theoretical framework and the investigation of the communication strategy of the cultural organizations under study, this dissertation comes to conclusions but also to proposals that can be implemented by the specific cultural organizations, so that they can carry out their mission smoothly even in periods of emergency.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές