Παράγοντες που επηρεάζουν την επίσκεψη των νέων 18-25 σε πολιτιστικούς χώρους: η περίπτωση των νέων της Κέρκυρας.

Factors influencing the visit of young people aged 18-25 to cultural sites: the case of young people in Corfu. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ανανιάδης, Ιωάννης
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Τσακηρίδη, Όλγα
 8. Σπανουδάκη, Ερασμία | Γκαντζιάς, Γιώργος
 9. πολιτιστική επικοινωνία | ελεύθερος χρόνος νέοι | εκπαιδευτικά προγράμματα | διαδίκτυο | νέες τεχνολογίες | social media | έρευνα κοινού
 10. 3
 11. 39
 12. 34
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίσκεψη των νέων της Κέρκυρας ηλικίας 18-25 σε πολιτιστικούς χώρους με απώτερο σκοπό να προτείνει τρόπους που θα προσελκύσουν το νεανικό κοινό στους πολιτιστικούς χώρους. Χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος , το θεωρητικό κομμάτι, παρουσιάζονται οι προσπάθειες των πολιτιστικών οργανισμών για την προσέλκυση του κοινού. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των πολιτιστικών οργανισμών στο επικοινωνιακό πεδίο και τις μεθόδους προσέλκυσης επισκεπτών. Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση του ελεύθερου χρόνου του κοινού και η σχέση της generation Z (γενιάς Ζ) με τα πολιτιστικά ιδρύματα. Επιπλέον εξετάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν κυρίως στους νέους καθώς και οι προοπτικές που παρουσιάζονται από την είσοδο των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου και των social media στην εκπαιδευτική και κυρίως την επικοινωνιακή δράση των πολιτιστικών οργανισμών. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η μεικτή έρευνα (διαδικτυακή και μέσω συνέντευξης) που πραγματοποιήθηκε στους νέους 18-25 ετών που διαμένουν στο νησί της Κέρκυρας κατά τον Μάρτιο-Μάιο του 2022. Εξετάζονται οι σχέσεις των νέων με τις νέες τεχνολογίες, η πρώτη τους εντύπωση από την επίσκεψή τους σε πολιτιστικούς οργανισμούς, ο βαθμός κατανόησης και ικανοποίησης από την χρήση των νέων τεχνολογιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που τα ιδρύματα παρέχουν καθώς και η γενική εικόνα που αποκόμισαν αλλά και η πρόθεσή τους για μελλοντικές επισκέψεις σε παρόμοιους οργανισμούς. Τέλος επισημαίνονται οι λόγοι που ωθούν τους νέους να επισκεφθούν τους πολιτιστικούς οργανισμούς αλλά και οι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά.
  • The intention of this study is to investigate the factors that influence the visit of young people of Corfu aged 18-25 to cultural venues with the ultimate aim of proposing ways to attract young people to cultural venues. It is divided into two parts. The first part , the theoretical part, presents the efforts of cultural organizations to attract the public. The evolution of cultural organizations in the communication field and the methods of attracting visitors are discussed. This is followed by an analysis of the public's leisure time and the relationship between Generation Z and cultural institutions. In addition, the educational programmes aimed mainly at young people are examined, as well as the prospects presented by the entry of new technologies, the internet and social media in the educational and especially the communicative activity of cultural institutions. In the second part follows the mixed survey (online and via interview) conducted among young people aged 18-25 years old residing on the island of Corfu during March-May 2022. It examines the young people's relationship with new technologies, their first impression of their visit to cultural institutions, their level of understanding and satisfaction with the use of new technologies and the educational programmes provided by the institutions, as well as the general impression they gained and their intention for future visits to similar institutions. Finally, the reasons that encourage young people to visit cultural institutions and the factors that act as a disincentive are highlighted.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.