Η επικοινωνιακή διάσταση της Γλυπτικής Τέχνης στην πολιτισμική ανάπτυξη του Δήμου Πατρέων. Η προοπτική - σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής ενός "Συμποσίου Γλυπτικής" στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας

The communicative dimension of Sculpture Art in the cultural development of the Municipality of Patreon. The perspective - planning a communication strategy of a "Sculpture Symposium" within the framework of the Patras International Festival. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΜΥΛΩΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 8. ΜΥΛΩΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 9. Συμπόσιο Γλυπτικής | Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής | Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας | Τέχνη | Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
 10. 1
 11. 35
 12. 72
 13. Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Η Τέχνη και ο Πολιτισμός αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα μέσα έκφρασης και επικοινωνίας του ανθρώπου. Τα Συμπόσια γλυπτικής, ως πολιτιστικά προϊόντα παρακινούν τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της γλυπτικής, να γνωρίσουν τα έργα σπουδαίων καλλιτεχνών, να αλληλεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία έργων τέχνης. Παράλληλα, μέσω των συμποσίων γλυπτικής προάγεται ο πολιτισμός και αναπτύσσεται η αισθητική καλλιέργεια των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της προοπτικής διοργάνωσης ενός Συμποσίου Γλυπτικής στην πόλη της Πάτρας από έναν καταξιωμένο θεσμό, όπως είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών. Συγκεκριμένα, μέσω της διεξαγωγής μιας ποσοτικής έρευνας και με τη χρήση του ερωτηματολογίου μελετώνται οι απόψεις των πολιτών αναφορικά με τις επιδράσεις ενός Συμποσίου Γλυπτικής σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι η διοργάνωση ενός ανάλογου πολιτιστικού δρώμενου θα παρακινήσει και θα ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τους Πατρινούς πολίτες, ώστε να παρακολουθήσουν ή/και να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του. Σημαντικά επίσης συμπεράσματα προκύπτουν αναφορικά με το θέμα, τις μορφές των εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κοινό, καθώς και τα αποτελεσματικότερα μέσα προβολής και προώθησης του δυνητικού Συμποσίου Γλυπτικής, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού και επικοινωνιακής στρατηγικής. Τέλος, σημαντικά συμπεράσματα συνάγονται αναφορικά με τη θετική συμβολή του Συμποσίου Γλυπτικής στη γενικότερη όψη του αστικού τοπίου και την αισθητική της πόλης, καθώς και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού της προϊόντος.
  • Art and Culture are two of the most important means of human expression and communication. Sculpture Symposia, as cultural products, motivate people to get in touch with the art of sculpture, to get to know the works of great artists, to interact, to communicate and to actively participate in the creation of works of art. At the same time, through sculpture symposia, culture is promoted and the aesthetic cultivation of people is developed. In this context, the present essay aims to study the prospect of organizing a Sculpture Symposium in the city of Patras by a renowned institution, such as the International Festival of Patras. Specifically, through the conduct of a quantitative research and the use of the questionnaire, the views of citizens regarding the effects of a Sculpture Symposium on an individual, social, cultural and tourist level are studied. From the results of the research it is concluded that the organization of a similar cultural event will motivate and sensitize to a great extent the citizens of Patras, to attend and / or actively participate in its events. Important conclusions also emerge regarding the subject, the forms of events that will attract the public to a greater extent, as well as the most effective means of promotion and promotion of the potential Sculpture Symposium, which can be used by the competent planning and communication strategy bodies. Finally, important conclusions can be drawn regarding the positive contribution of the Sculpture Symposium to the overall appearance of the urban landscape and the aesthetics of the city, as well as to the further of the promotion and upgrade of its cultural product.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.