Το κρασί ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας και διαμόρφωσης τοπικής συνείδησης : η συγκριτική μελέτη περίπτωσης των οινοποιητικών δικτύων του Μπορντό και της Σάμου , πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Wine as an element of cultural identity and formation of local consciousness: the comparative case study of the wine networks of Bordeaux and Samos, before and during the pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαρκάκης, Κωνσταντίνος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. Ιωαννίδης, Ιωάννης
 8. Κουτσομπίνας, Θεόδωρος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Κρασί, πολιτιστική ταυτότητα ,πολιτισμός, τοπική συνείδηση ,οινοποιητικά δίκτυα, Σάμος, Μπορντό, πανδημία covid 19, ψηφιακός μετασχηματισμός
 10. 2
 11. 300
 12. 10
 13. Περιέχει : πίνακες , διαγράμματα , εικόνες
  • Η παρούσα εργασία διερευνά το κρασί ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας και διαμόρφωσης τοπικής συνείδησης. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στην πολιτιστική ταυτότητα και τη διαμόρφωση τοπικής συνείδησης ,καθώς και στον οίνο ως στοιχείο τοπικής ταυτότητας και ανάπτυξης. Επίσης, αυτή η διατριβή αναφέρεται στο κρασί ως στοιχείο εμπλουτισμού της πολιτιστικής ταυτότητας, ενώ παρουσιάζονται και οι επιδράσεις της πανδημίας του Covid - 19 στην οινοβιομηχανία. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη δύο οινοποιητικών δικτύων, της Σάμου και του Μπορντό. Συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη αυτή διερευνάται η συμβολή του κρασιού στην πολιτιστική ταυτότητα και την τοπική συνείδηση στις δύο περιοχές. Μέσα από την έρευνα αναδείχτηκε ότι είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί το κρασί ως πολιτιστικό προϊόν και να συμβάλλει στη διαμόρφωση τοπικής συνείδησης. Τόσο η Σάμος ,όσο και το Μπορντό είναι περιοχές συνδεδεμένες με τον οίνο ο οποίος διαμορφώνει στοιχεία πολιτισμικής ταυτότητας. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι η οινοβιομηχανία και η τουριστική βιομηχανία μπορούν να δράσουν από κοινού. Εντούτοις, σημαντικό πλήγμα για την παραγωγή και τη διανομή του κρασιού αποδείχτηκε η πανδημία του covid-19. Τόσο στη Σάμο ,όσο και στο Μπορντό η πανδημία του covid-19 επηρέασε την παραγωγή και τη διανομή του κρασιού. Παρόλα αυτά, μέσα από την έρευνα αναδείχτηκε ότι υπάρχουν δυνατότητες ψηφιακού μετασχηματισμού στο αναπτυξιακό μοντέλο του κρασιού εν μέσω πανδημίας, παρέχοντας ευκαιρίες και εναλλακτικές επιλογές δράσης και προώθησης του από την οινοβιομηχανία.
  • The present thesis deals with wine as an element of cultural identity and formation of local consciousness. Initially, the work refers to cultural identity and the formation of local consciousness as well as wine as an element of local identity and development. This dissertation also refers to wine as an element of enrichment of cultural identity, while presenting the effects of the Covid-19 pandemic on wine industry. Next, the work focuses on the comparative study of two wine networks, Samos and Bordeaux. Specifically, through this study, the contribution of wine to the cultural identity and the local consciousness in the two regions is investigated. Through the research it emerged that it is possible to use wine as a cultural product and to contribute to the formation of local consciousness. Both Samos and Bordeaux are areas associated with wine which forms elements of cultural identity. In addition, research shows that the wine industry and the tourism industry can work together. However, the covid-19 pandemic proved to be a major blow to wine production and distribution. In both Samos and Bordeaux, the covid-19 pandemic affected the production and distribution of wine. Nevertheless, the research revealed that there are possibilities for digital transformation in the development model of wine in the midst of a pandemic, providing opportunities and alternative options for action and promotion by the wine industry.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.