Πολιτιστικός Τουρισμός. Η περίπτωση του θεματικού Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Cultural Tourism. The case of the thematic Museum of Nikos Kazantzakis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γιαλεσάκη, Γεωργία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Τσομπάνογλου, Γιώργος
 8. Τσομπάνογλου, Γιώργος | Κορρές, Γιώργος
 9. Πολιτιστικός Τουρισμός | Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
 10. 12
 11. 62
 12. 25
 13. Γραφήματα, εικόνες, πίνακα
 14. "Μέσα Επικοινωνίας, / Αθανασοπούλου, Α., Δάλλας, Κ., Μακρή, Α., Χαμπούρη-Ιωαννιδου, Αικ..(2003)"
  • Στη μελέτη που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε με την οικονομία του πολιτισμού, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εποχής μας, καθώς η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών είναι στρατηγικής σημασίας για την κοινωνία και την οικονομική ευημερία. Η ελληνική οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό. Η κατάλληλη σύνδεση του πολιτισμού με το τουρισμό θα είναι ένα από τα αντικείμενα της μελέτης μας. Η περίπτωση μελέτης, το Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη», αναδεικνύει και προωθεί τη πολιτιστική παρακαταθήκη της εμβληματικής φυσιογνωμίας του Νίκου Καζαντζάκη. Το Μουσείο που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, με βασικό στόχο τη διάσωση της μνήμης του συγγραφέως και την προβολή του έργου και της σκέψης του, έγινε σημείο αναφοράς της περιοχής του και πολιτιστικό μονοπάτι για τους επισκέπτες του. Η υπερτοπική σημασία του Μουσείου έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει θεματικά στη ζωή και στο παγκόσμιας απήχησης έργο του Νίκου Καζαντζάκη, όπως αποδεικνύουν οι χιλιάδες των ξένων τουριστών, των ανθρώπων των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής που το έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα και συνεχίζουν αναζητώντας υλικό στις Συλλογές του. Θα εξετάσουμε επίσης τη ψηφιοποίηση των σπάνιων τεκμηρίων που διαθέτει, καθώς όπως ανέδειξε η πανδημία της covid-19 η ψηφιακή πρόσβαση είναι πολύ σημαντική για την αδιάλειπτη επικοινωνία των επισκεπτών με τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Η έρευνα μας θα είναι μικτή, ποιοτική και εμπειρική, περιλαμβάνοντας προσωπικές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια επισκεπτών.
  • In following study, will be talk about the economy of culture, one of the most important issues of our time, as the viability and development of cultural organizations is strategic importance for society and economic prosperity. Greek economy recent decades is mainly based on tourism. The proper connection culture with tourism will be one object of our study. The case study, Foundation “Kazantzakis Museum”, shows and promotes the cultural heritage of the emblematic figure Nikos Kazantzakis. The Museum, created on a private initiative, with the main goal of preserving the memory of the author and promoting his work and thought, became a reference point of his area and a cultural path for his visitors. The supra-local importance of Museum lies in the fact that it focuses thematically on the life and the world-famous work of Nikos Kazantzakis, as evidenced by the thousands of foreign tourists, people of arts, letters and the politics that have visited it to date and continue looking material in his Collections. We also examine at digitization in the rare items it has, as the pandemic of covid-19 showed, digital access that is very important uninterrupted communication of the visitors with cultural organizations. Our research will be mixed, qualitative and empirical, including personal interviews and visitor questionnaires.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.