Μια μελέτη πάνω στις πολιτιστικές δράσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική του "Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" (ΚΠΙΣΝ) για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 εν μέσω πανδημίας

A study on the cultural actions and communication strategy of the "Stavros Niarchos Foundation Cultural Center" (SNFCC) for the 200 years since the Revolution of 1821 in the midst of a pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΙΚΑΤΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 8. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤΕΡΕΛΙΔΟΥ, ΚΛΕΙΩ
 9. Επικοινωνιακή στρατηγική, πολιτιστικός οργανισμός, επετειακές πολιτιστικές δράσεις, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 10. 2
 11. 23
 12. 37
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
 14. Ζούνης, Π, (2008). "Στρατηγική και πολιτιστικοί οργανισμοί στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης"
  • Στη εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας, της γνώσης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, η επικοινωνιακή στρατηγική αποτελεί για τους πολιτισμικούς οργανισμούς ένα πολύτιμο εργαλείο, που συμβάλλει δραστικά στη λειτουργία και εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Με αυτήν επιτυγχάνεται ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμικού οργανισμού και κοινού, διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο μερών και διατηρείται μία διαρκής επαφή μεταξύ τους. Η επιτυχία ή όχι της στρατηγικής της επικοινωνίας για την προώθηση και προβολή στο κοινό των πολιτιστικών δράσεων, αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχή διοργάνωση των δράσεων, για την προώθηση του παραγόμενου πολιτιστικού αγαθού και για τη συνέχιση της λειτουργίας του πολιτισμικού οργανισμού. Η στρατηγική της επικοινωνίας δεν αποτελεί μία τυχαία διαδικασία, αλλά επιτυγχάνεται στη βάση ενός οργανωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού, που αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια: τον προσδιορισμού του βασικού στόχου, την έρευνα του κοινού, τον προγραμματισμό (σχεδιασμός των δράσεων και επιλογή των μέσων επικοινωνιακής προβολής αυτών) και την αξιολόγηση. Η είσοδος των πολιτισμικών οργανισμών στο ψηφιακό περιβάλλον, που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, θεωρήθηκε επιτακτική κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, επηρεάζοντας σημαντικά και τη στρατηγική της επικοινωνίας, η οποία όφειλε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική. Πολλοί πολιτισμικοί οργανισμοί επέλεξαν, εν μέσω πανδημίας, το ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να ενημερώσουν το, από απόσταση, κοινό τους για τις πολιτισμικές δράσεις που σχεδίαζαν και υλοποιούσαν ψηφιακά. Η αξιολόγηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, υπό αυτές τις συνθήκες, αποτελεί πεδίο έρευνας που δεν έχει ακόμα μελετηθεί σε βάθος, ειδικά στις παραμέτρους της επάρκειας της επικοινωνιακής στρατηγικής προς το κοινό, των καναλιών που στηρίχτηκε η στρατηγική της επικοινωνίας, της συμβολής των επικοινωνιακών μηνυμάτων στην ευαισθητοποίηση και προσέλκυση του εξ’ αποστάσεως κοινού, του βαθμού στον οποίο κάλυψαν οι πολιτιστικές δράσεις τις ανάγκες του κοινού και του βαθμού που μετέδωσαν αυτές στο κοινό τα κεντρικά τους. Οι παραπάνω παράμετροι απασχόλησαν την επικοινωνιακή στρατηγική του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στα πλαίσια των επετειακών πολιτισμικών εκδηλώσεων που υλοποίησε ψηφιακά και δια ζώσης για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η επιλογή διεξαγωγής ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας για τον προσδιορισμό των παραπάνω παραμέτρων στηρίχτηκε στην συνέντευξη και στο ερωτηματολόγιου κοινού, επιδιώκοντας μέσω της μεθοδολογίας της τριγωνοποίησης να αντληθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική των πολιτισμικών οργανισμών στο ψηφιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
  • In the age of technology, information, knowledge, digital transformation, artificial intelligence and robots, communication strategy is a valuable tool for cultural organizations, which contributes significantly to their operation and ensuring their viability. It achieves a channel of communication between a cultural organization and the public, establishes the relations between the two parties and maintains a constant contact between the parties. The success or not of the communication strategy for the promotion and promotion of cultural activities to the public, is a vital factor for the successful organization of the actions, for the promotion of the produced cultural good and for the continuation of the operation of the cultural organization. Communication strategy is not a random process but is achieved on the basis of an organized communication planning and programming that consists of four basic stages: defining the main goal, public research, planning (planning actions and choosing these means of communication) ) and evaluating the implementation of the communication strategy. The entry of cultural organizations into the digital environment, which is a global phenomenon and its use was considered imperative during the health crisis we are going through, also significantly influenced the communication strategy, which had to adapt to new data in order to become effective. Many cultural organizations have chosen the digital environment in the midst of a pandemic in order to inform their remote audience about the cultural activities they have been planning and implementing from a distance. The evaluation of such an endeavor, in these circumstances, is a field of research that has not yet been studied in depth, especially in the parameters of the adequacy of the communication strategy to the public, the channels on which the communication strategy was based, the contribution of communication messages to awareness and attracting the public from a distance, the extent to which cultural activities have met the needs of the public and the extent to which they have conveyed to the public the messages for which they were designed and implemented. The above parameters occupied the communication strategy of the Cultural Center Stavros Niarchos Foundation (SNFCC), in the context of the anniversary cultural events implemented digitally and live to celebrate the 200th anniversary of the beginning of the Greek revolution. The choice of conducting qualitative and quantitative research to determine the above parameters was based on the interview and the questionnaire audience, seeking through this methodology to draw safe scientific conclusions about the communication strategy of cultural organizations in the digital environment during the crisis.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.