Η σημασία της πολιτιστικής πολιτικής στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας. Η περίπτωση του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης

The importance of cultural policy in highlighting the local cultural heritage and identity. The case of Municipality of Andravida - Kyllini (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραμπέλη, Σοφία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Αστρουλάκης, Νικόλαος
 8. Αρταβάνη, Μαρία Αθηνά | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστική πολιτική | Τοπική πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα | Ανάπτυξη | Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης
 10. 3
 11. 70
 12. 22
 13. Περιέχει μία (1) εικόνα και έξι (6) πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει η πολιτιστική πολιτική και διαχείριση σε ό,τι αφορά την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας. Με αφετηρία τη διαμόρφωση του ιδιαίτερου πολιτιστικού στοιχείου από το περιβάλλον και την καλλιέργειά του από την τοπική κοινωνία, θα αναζητήσουμε το ρόλο που παίζουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στην ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού στοιχείου. Βεβαίως, μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η βιωσιμότητα των τοπικών πολιτιστικών αγαθών που δημιουργήθηκαν, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με μεθόδους μιας ορθής πολιτιστικής διαχείρισης του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Μελετώντας δύο πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, το «Γενιτσαρίστικο χορό» στα Λεχαινά, η οποία πραγματοποιείται από τον Όμιλο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Λεχαινών και την «Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας» υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, θα τεκμηριωθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η πολιτιστική πολιτική και διαχείριση στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, στην προστασία της αλλά και στην ανάπτυξη του τόπου και, πώς αντιλαμβάνονται την πολιτιστική κληρονομιά οι αυτοδιοικητικοί φορείς και σύλλογοι για τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, αλλά και την συνέχειά της στις επόμενες γενιές.
  • The present project addresses the cultural policy and management in terms of promoting local cultural heritage and identity. Starting from the formation of the cultural asset by the environment and its cultivation by the local community, we will look for the role played by public and private entities in the promotion of the local cultural product. Certainly, a major issue will be the sustainability of the local cultural goods that have been developed, which can be achieved through methods of a proper cultural management of the local cultural product, considering internal and external factors. By studying two cultural activities of the Municipality of Andravida–Kyllini, on the one hand the "Janissary dance" in Lechena, which is carried out by the Club of Cultural Events of Lechena, and, on the other hand, the "Equestrian Exhibition of Andravida" that is taking place under the aegis of the Organization of Culture, Sports and Environment of the Municipality of Andravida- Kyllini, we will document the important role that plays the cultural policy and management in the promotion of the local cultural heritage and identity, in its protection but also in the development of the territory and how the local authorities and associations perceive the cultural heritage for the preservation of their identity and its continuation in the next generations
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές