Επικοινωνιακή στρατηγική και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο ανάπτυξης κοινού και λειτουργίας Μουσείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας: η περίπτωση του Μουσείου Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα.

Communication strategy and use of digital media in the context of audience development and Museums’ operation during the pandemic: the case of the Museum of the Royal Tombs of Aigai in Vergina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΟΥΡΝΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. Επικοινωνιακή στρατηγική | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Facebook | Μουσείο | Ενημέρωση | Κατανόηση | Συμμετοχικότητα | Διαδραστικότητα
 9. 1
 10. 15
 11. 38
 12. Πίνακες 1, Εικόνες 1, Πίνακες 7, Διαγράμματα 17
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφορά στην Επικοινωνιακή Στρατηγική των Μουσείων στο πλαίσιο της παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των Ψηφιακών Μέσων από τους πολιτισμικούς οργανισμούς, επιστεγάστηκε από την ανάγκη παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η ΔΕ διερευνά τους τρόπους με τους οποίους εχει προσαρμοσθεί η επικοινωνιακή στρατηγική των Μουσείων στο πλαίσιο της παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εξελίχθηκε η έννοια της επικοινωνίας, καθώς αυτή πλέον λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό στο διαδικτυακό περιβάλλον του WEB 2.0. Όλα τα παραπάνω, έχουν ειδωθεί σε σχέση με την εμπειρική προσέγγιση στην παρουσία του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα της ομάδας / group του Μουσείου στο Facebook. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τον καθορισμό του περιεχομένου των αναρτήσεων που είναι πιο ελκυστικές για το κοινό, ως προς το συσχετισμό της παρουσίας του Μουσείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με την επισκεψιμότητα στους φυσικούς του χώρους, αλλά και ως προς τις προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας των πολιτισμικών οργανισμών και για τη διενέργεια επιπρόσθετης συναφούς έρευνας.
  • This Thesis concerns Museum’s Communication Strategy in Social Media. The ever-increasing use of Digital Media by cultural organizations has been precipitated by the need to be present on Social Media due to the restrictive measures imposed by the COVID-19 pandemic. The Thesis besides exploring the ways museums’ Communication Strategy has been adapted on Social Media, addresses the ways in which the concept of communication has evolved to fit the online environment of WEB 2.0. All these are considered through an empirical approach by examining the presence of the Museum of the Royal Tombs of Aigai in Vergina on Social Media and specifically on the Museum's Facebook group/page. The results of the research allow to determine the content of the posts which are more attractive to the public; to define the correlation between the Museum’s presence on Social Media and the number of visits of the site/museum; and, lastly, proposes some suggestions for further development of the online presence of cultural institutions and for conducting additional related research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.