«Πολιτισμός και ψυχική υγεία. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ως παράγοντα ευαισθητοποίησης και εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων που σχετίζονται με τις παθήσεις της ψυχικής υγείας. Η περίπτωση του διεθνούς φεστιβάλ τέχνης ART4MORE».

« Culture and mental health. The social role of art as a factor of awareness and elimination of social stigma and discrimination related to mental health diseases. The case of the art festival ART4MORE». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανίκα, Σταματίνα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Παπούλιας, Ευάγγελος
 8. Παπούλιας, Ευάγγελος | Ζούνης, Θεοκλής –Πέτρος
 9. Ψυχική υγεία | Ψυχική διαταραχή | Στίγμα | Κοινωνικός αποκλεισμός | Τέχνη | Ευαισθητοποίηση
 10. 54
 11. 18
 12. Περιέχει : κείμενο, πίνακες
 13. Κορρές, Γ.,(2002). Οικονομία του Πολιτισμού. Οικονομική Διαχείριση. Τόμος Α. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Ο ορισμός της ψυχικής υγείας εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ισχύουσες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, τις κρατούσες θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση της κάθε εποχής. Κατά την πάροδο των χρόνων οι κοινωνίες αναπτύσσουν και εκδηλώνουν διαφορετικά αντανακλαστικά έναντι των ψυχικών φαινομένων, θέτοντας αντικρουόμενα πρότυπα και προσδοκίες για το ποια θεωρείται αποδεκτή ή αποκλίνουσα συμπεριφορά. Οι σύγχρονες κοινωνίες αναγνωρίζουν πως η ψυχική υγεία αποτελεί ύψιστης σημασίας αγαθό, τόσο για την προσωπική ευημερία των πολιτών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο ανεξάρτητα από τις επιστημονικές εξελίξεις και τη διαπίστωση πως οι ψυχικές διαταραχές αφορούν ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού μίας ραγδαία μεταβαλλόμενης κοινωνίας, η ψυχική ασθένεια παραμένει ένα «δύσκολο» κοινωνικό θέμα, συχνά ενδεδυμένο με ανυπόστατες θεωρήσεις, στερεότυπα, στάσεις και προκαταλήψεις που στιγματίζουν τους ψυχικά ασθενείς, εντείνουν τις διακρίσεις και οδηγούν στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η διαχρονική και πανανθρώπινη διάσταση της τέχνης, ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης σκέψεων, συναισθημάτων και παρορμήσεων, φέρει εν τη γενέσει της θεραπευτικές ιδιότητες, οι οποίες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τις σύγχρονες κοινωνίες για την ευεργετική επίδραση που εισφέρουν στην διατήρηση της ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Το ART4MORE είναι ένα καινοτόμο διεθνές φεστιβάλ , αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη, την ψυχική υγεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που συνδέονται με τις παθήσεις της ψυχικής υγείας. Πραγματοποιείται ετησίως στην πόλη της Αθήνας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10η Οκτωβρίου) και απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε επαγγελματίες, κοινωνικούς φορείς, ψυχικά πάσχοντες και επαγγελματίες καλλιτέχνες. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο το φεστιβάλ ART4MORE, ως ένας σύγχρονος φορέας τέχνης και πολιτισμού, δύναται να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που συνδέονται με τις ψυχικές διαταραχές.
  • The definition of mental health depends on and is differentiated according to the current social and cultural conditions, the prevailing religious beliefs and the available scientific knowledge of each era. Over the years, societies develop and manifest different reflexes towards mental phenomena, setting conflicting patterns and expectations of what is considered acceptable or deviant behavior. Modern societies recognize that mental health is a major asset both for the personal well-being of citizens and for the proper functioning of societies and the preservation of social cohesion. However, regardless of scientific developments and the realization that mental disorders affect an ever-increasing part of the population of a rapidly changing society, mental illness remains a "difficult" social issue, often dressed in unsubstantiated views, stereotypes, attitudes and prejudices that stigmatize the mentally ill, intensify discrimination and lead to their marginalization and social exclusion. The diachronic and universal dimension of art, as a means of expression and externalization of thoughts, feelings and impulses, carries in its genesis healing properties, which are increasingly recognized by modern societies for the beneficial effect they contribute to the maintenance of mental health and the treatment of mental disorders. ART4MORE is an innovative international festival, dedicated to contemporary art, mental health and raising public awareness of the stigma and discrimination associated with mental health disorders. It is held annually in the city of Athens, on the occasion of the World Mental Health Day (October 10) and is addressed to the general public as well as to professionals, social organizations, the mentally ill and professional artists. This thesis aims to highlight the way in which the ART4MORE festival, as a contemporary institution of art and culture, can contribute to raising awareness among the general public to combat the stigma and discrimination associated with mental disorders.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.