Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση μελέτης του Δήμου Δελφών & του Δικτύου Δελφών για τον Πολιτισμό και Τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών».

Cultural policy and administration in Local Government Organizations and their contribution to local development. The case study of Municipality of Delphi and Network for Culture and Tourism in Fokida "Delphi Network" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσώνου, Χρυσάφω
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Ζούνης, Θεοκλής-Πέτρος
 8. Ζούνης, Θεοκλής-Πέτρος | Παπούλιας, Ευάγγελος
 9. Πολιτισμός | Culture | Πολιτιστική Κληρονομιά | Cultural Heritage | Πολιτιστική Πολιτική | Cultural Policy | Διοίκηση/μάνατζμεντ | Administration/managment | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης | Local Government Organizations | Βιώσιμη ανάπτυξη | Sustainable Development | Δήμος Δελφών | Municipality of Delphi | Δίκτυο για τον Πολιτισμό και Τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών» | Delphi Network for culture and tourism in Fokida "Delphi Network" | Ψηφιακός μετασχηματισμός | Digital Transformation
 10. 4
 11. 23
 12. 1
 13. σχήματα, εικόνες, πίνακες
 14. Αθανασοπούλου, Α., 2002. «Σύντομη Επισκόπηση των Δομών Πολιτισμού στην Ευρώπη». Στο: Α. Αθανασοπούλου, Ε. Γλύτση και Αικ. Χαμπούρη-Ιωαννίδου. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων: Πολιτιστικό Πλαίσιο, Τόμος Β., Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία κεντρικό θεματικό άξονα συνιστά η πολιτιστική πολιτική και διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού, ως βασικοί πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, την εποχή των υγειονομικών, οικονομικών, πολιτισμικών κρίσεων και της μετάβασης του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι πολιτιστικοί διαχειριστές και οι ασκούντες διοίκηση καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα που επιδρά καθοριστικά τόσο στο σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής, όσο και τα συστήματα διοίκησης και γενικότερα στην διαχείριση και παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών των πολιτιστικών οργανισμών. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται εννοιολογικός προσδιορισμός βασικών όρων της μελέτης: «πολιτισμός», «πολιτιστική κληρονομιά», «πολιτιστική διαχείριση», «διοίκηση/μάνατζμεντ» κ.α. Μέσα από μια συνοπτική και περιεκτική ιστορική αναδρομή, εξετάζουμε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος. Σε θεωρητικό επίπεδο εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο σύστασης των Α.Μ.Κ.Ε. (Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών) και η συμβολή τους στην προώθηση του πολιτισμού. Επιλέγεται ο Δήμος Δελφών ως περίπτωση μελέτης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος. Περιγράφονται η φυσιογνωμία και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του. Γίνεται αναφορά στην διάρθρωση των υπηρεσιών για τον πολιτισμό του εν λόγω Δήμου και των πολιτιστικών υποδομών του, των εκδηλώσεων πολιτισμού, των πολιτιστικών συλλόγων, των φορέων και σωματείων. Αναλυτικότερα διερευνούμε το Δίκτυο Δελφών για τον πολιτισμό και τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών», μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση οκτώ μουσειακών/εκθεσιακών χώρων και μουσείων του Δήμου Δελφών και η διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών και τουριστικών γεγονότων, φεστιβάλ. Το εμπειρικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει στοιχεία που συλλέχθηκαν από ανθρώπους που κατέχουν νευραλγικές θέσεις στο Δήμο Δελφών και στο Δίκτυο Δελφών, από επιτόπια παρατήρηση και άλλα πρωτογενή δεδομένα. Γίνεται ανάλυση SWOT της πολιτιστικής πολιτικής και διοίκησης. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που μας οδήγησε η διερεύνηση του θέματος και παραθέτουμε προτάσεις, που θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Δελφών, αλλά και τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών πολιτισμού του Δήμου Δελφών.
  • In the present diploma thesis, the central thematic axis is the cultural policy and administration of the Local Government Organizations (LOCs) of the first degree, as key pillars of the sustainable development of local communities. Going through the third decade of the 21st century, the era of health, economic, cultural crises and the transition to digital transformation, cultural managers and administrators are faced with a new reality that has a decisive influence on both cultural policy design and management systems and more generally in the management and production of products and services of cultural organizations. At a theoretical level, the basic terms of the study are conceptually defined: "culture", "cultural heritage", "cultural management", "administration", etc. Through a concise and comprehensive historical background, we examine the institution of local government and the institutional framework related to the exercise of cultural policy and management of the cultural stock. At a theoretical level, the institutional framework for the establishment of U.N.P.C. (Urban Non-Profit Companies) and their contribution to the promotion of culture are examined. The Municipality of Delphi is selected as a case study, one of the largest “Kallikratikos” Municipality. Its physiognomy and geographical characteristics are described. Reference is made to the structure of services for the culture of this Municipality and its cultural infrastructure, cultural events, cultural associations, institutions and associations. We investigate in more detail Delphi Network for culture and tourism in Fokida "Delphi Network", through which the management of eight museum/exhibition spaces and museums of the Municipality of Delphi and the organization of important cultural and tourist events, festivals. The empirical part of the work includes data collected from people who hold key positions in the Municipality of Delphi and the Delphi Network, from field observation and other primary data. SWOT analysis of cultural policy and administration. We present the results that led us to the investigation of the issue, and we present proposals that will contribute to a greater extent to the sustainable development of the Municipality of Delphi, but also to the improvement of the existing cultural services of the Municipality of Delphi.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές