Προσέλκυση κοινού στην Εθνική Γλυπτοθήκη μέσω προβολής της συντήρησης των γλυπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Audience development at the National Glyptotheque and through the promotion of sculpture conservation at the social media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κλιάφα, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Κάβουρα, Ανδρονίκη
 8. Κάβουρα, Ανδρονίκη | Κεφαλάκη, Μαργαρίτα
 9. ανάπτυξη κοινού, μουσεία, Γλυπτοθήκη, συντήρηση γλυπτικής | audience development, museums, Glyptotheque, sculpture conservation
 10. 2
 11. 37
 12. 94
 13. Εικόνες 5, Πίνακες 26
  • Ο στόχος κάθε μουσείου είναι η επισκεψιμότητα. Όλες οι λειτουργίες του, από τη συλλογή ως την εκπαίδευση, και από την έκθεση ως την ψυχαγωγία, έχουν ως κοινό συντελεστή τον αποδέκτη, δηλαδή το κοινό. Το σύγχρονο μουσείο είναι ανθρωπο-κεντρικό και προσπαθεί να προσφέρει συνολική εμπειρία, μέσα από δράσεις και προτάσεις, που καλούν το κοινό σε συμμετοχή και διάλογο, υποστηρίζοντας τις αμφίδρομες σχέσεις και δημιουργώντας κοινότητες. Προκειμένου να προβάλει τον εαυτό του και να προσελκύσει το κοινό, το μουσείο είναι απαραίτητο να εφαρμόσει κάποια επικοινωνιακή πολιτική. Στις μέρες μας, αυτή δεν περιορίζεται στον πραγματικό κόσμο, αλλά βρίσκεται κυρίως στον ψηφιακό κόσμο, αφού η χρήση του διαδικτύου είναι καθημερινή και καθολική. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανότητα προσέλκυσης κοινού μέσα από την προβολή των δραστηριοτήτων των συντηρητών του μουσείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο λογαριασμός της Εθνικής Πινακοθήκης στο Facebook, το μέσο με τη μεγαλύτερη χρήση παγκοσμίως. Εκεί αναρτήθηκαν δημοσιεύσεις με θέματα που αφορούν στην εργασία των συντηρητών της Εθνικής Γλυπτοθήκης, ενός μουσείου που αποτελεί παράρτημα της Πινακοθήκης. Για μια σειρά λόγων το μουσείο παραμένει κλειστό για το κοινό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ενώ η καμπάνια χρησιμοποιήθηκε για την προβολή του ενόψει της επανέναρξης λειτουργείας του. Η αποτίμηση της καμπάνιας έγινε μέσω ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τα θέματα συντήρησης, καθώς και ότι προκλήθηκε μέσω των αναρτήσεων η επιθυμία επίσκεψης στη Γλυπτοθήκη.
  • Every museum’s goal is to have audience. All its functions, from collection to education and from exhibition to entertainment, aim to a common recipient, the audience. The modern museum is human-centered and makes effort to offer holistic approach through actions and suggestions, inviting the audience to participate and be involved in dialogues, supporting two-way relationships, and creating communities. To promote itself and attract audience, the museum needs to implement some communication policy. Nowadays, this is not limited to the real world, but is mainly concerns the digital world, since the use of internet is daily and universal. In the present work, the possibility of attracting audience through the promotion of the activities of the museum’s conservators on social media, was investigated. Specifically, the account of the National Gallery in Facebook was used, the most widely used medium in the world. There, posts were uploaded on topics related to the works of the conservators of the National Glyptotheque, which is a branch of the Gallery. For several reasons, the museum has been closed to the public for almost two years, while the campaign was used to promote it in view of its reopening. The evaluation of the campaign was done through a questionnaire and the results showed that there is great interest of the audience to be informed on conservation issues, as well as that the desire to visit the Glyptotheque was provoked by the posts.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.