Η επικοινωνιακή πολιτική των Πολιτιστικών Συλλόγων: τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές ως επικοινωνιακό εργαλείο.

The communication policy of the Cultural Associations, the educational programs for students as a communication tool (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΙΚΟΥΛΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΡΟΦΟΥΖΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ | ΚΕΝΤΕΡΕΛΙΔΟΥ, ΚΛΕΙΩ
 9. Πολιτιστικοί Σύλλογοι | Πολιτιστική Επικοινωνία | Εκπαιδευτικά Προγράμματα | Επικοινωνιακή πολιτική
 10. 1
 11. 51
 12. 34
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ
 14. Αθανασοπούλου, Α. κ.ά., (2003). Πολιτιστική Επικοινωνία. Τόμος Β΄, Μέσα Επικοινωνίας, Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και οι οποίοι διαθέτουν τμήματα εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών. Ταυτόχρονα διοργανώνουν δρώμενα σχετικά με τον Λαϊκό Πολιτισμό, με σκοπό τη διατήρηση και την προώθηση της τοπικής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς ενός τόπου ή μιας διακριτής ομάδας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά την επικοινωνιακή διαδικασία που ακολουθείται από τους πολιτιστικούς συλλόγους, με αναφορές στην προ υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και την πρωτογενή έρευνα, για τη συμβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην διατήρηση, προσέλκυση και διεύρυνση του μαθητικού κοινού. Η έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 120 πολιτιστικοί σύλλογοι, η πλειοψηφία των οποίων δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και σε μικρότερο ποσοστό στις περιφέρειες της Ημαθίας, των Σερρών, της Χαλκιδικής, της Πέλλας, του Κιλκίς και της Πιερίας. Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου με βασικά ερωτήματα τη σχέση μεταβλητών όπως ο νομός, ο αριθμός μελών και ο αριθμός των κατοίκων μιας περιοχής με την επικοινωνιακή πολιτική που εφαρμόζει ένας πολιτιστικός σύλλογος και τη χρήση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές ως μέρος αυτής. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 26.0 με τη χρήση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σπουδαιότητα των παραπάνω μεταβλητών ως προς τη δράση που αναπτύσσουν οι σύλλογοι. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των πολιτιστικών συλλόγων σε ένα όλο και πιο γρήγορα μεταλλασσόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
  • The purpose of this master's thesis is to investigate the communication policy pursued by cultural associations in Greece, and specifically in the region of Central Macedonia and which have departments for learning Greek traditional dances. At the same time, they organize events related to Popular Culture, with the aim of preserving and promoting the local tradition and the cultural identity and heritage of a place or a distinct group of people. More specifically, the study concerns the communication process followed by cultural associations, with references to the existing literature and primary research, for the contribution of educational programs in retaining, attracting and expanding the student public. The research, in which 120 cultural associations took part, the majority of which are active in the region of Thessaloniki and to a lesser extent in the regions of Imathia, Serres, Halkidiki, Pella, Kilkis and Pieria. The relationship between variables such as county, number of members and the number of inhabitants of an area with the communication policy implemented by a cultural association and the use of educational programs for students as part of it was carried out using a questionnaire with basic questions. The analysis of the collected data was performed with the statistical package IBM SPSS Statistics 26.0 using descriptive and inductive statistics. The results of the research showed the importance of the above variables in terms of the action developed by the associations. Therefore, the proper use of this information can contribute to the better functioning and ensuring the viability of cultural associations in an increasingly rapidly changing social, economic and cultural environment.
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές