Ανάλυση και αποτίμηση της επικοινωνιακής αλληλόδρασης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αναφορικά με το κοινό τους, με συγκεκριμένη εστίαση στην περίοδο της πανδημίας Covid-19. Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Analysis and evaluation of the communicative interaction of academic libraries, related to their users, focused on the pandemic period of Covid-19. The case of the Library of the Aristotle University of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πιτιά, Πουλχερία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Κατσιρίκου, Ανθή
 8. Τσακηρίδη, Όλγα | Γκαντζιάς, Γιώργος
 9. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες | Academic Libraries | Covid-19 | Covid-19 | Πανδημία | Pandemic | Βιβλιοθήκη (ΒΚΠ) ΑΠΘ | Library of the Aristotle University of Thessaloniki | Bodleian Libraries | Bodleian Libraries
 10. 1
 11. 34
 12. 96
 13. Περιέχει εικόνες, πίνακες και γραφήματα.
  • Η έλευση της πανδημίας Covid-19 αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και ανατρέποντας κάθε συμβατική μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προσπάθησαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες τους στο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να συμβαδίσουν με τις νέες συνθήκες και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει την αμφίδρομη επικοινωνία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με το κοινό κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης στη Βιβλιοθήκη (ΒΚΠ) του ΑΠΘ. Έτσι επιχειρείται η αποτίμηση της επικοινωνιακής απόκρισης της ΒΚΠ μέσα από τη διερεύνηση των δημοσιευμάτων της, αναφορικά με την πανδημία, στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά της δίκτυα Facebook και Instagram, καθώς και από την ανάλογη σύγκρισή της με τις Bodleian Libraries του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η σύγκριση αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ανατροφοδότηση για τη ΒΚΠ για νέες επικοινωνιακές τακτικές και μεθόδους μάρκετινγκ, όσον αφορά στην προσέλκυση του κοινού της. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής απόκρισης της ΒΚΠ εξετάζεται μέσα από την ανταπόκριση του κοινού στις δημοσιεύσεις της στα εξεταζόμενα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και από την αποτίμηση της συμπεριφοράς τής ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) του ΑΠΘ, ως προς την αξιοποίηση ή μη των υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, πάνω από το 1/3 των συμμετεχόντων δεν αξιοποίησε τις υπηρεσίες της, κυρίως λόγω της άγνοιάς τους ότι οι υπηρεσίες της λειτουργούσαν, αλλά και λόγω των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις. Ωστόσο, μια από τις υπηρεσίες που αξιοποιήθηκε περισσότερο από τα άτομα που αποκρίθηκαν θετικά στη χρήση τους ήταν η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές. Τέλος, βάσει των συμπερασμάτων της έρευνας, διατυπώνονται οι προτάσεις για τη βέλτιστη επικοινωνιακή προσέγγιση της ΒΚΠ στην μετά Covid-19 εποχή.
  • The advent of the pandemic Covid-19, as an unfamiliar phenomenon on the world stage brought significant changes to daily life often hindering usual forms of human communication. In the field of higher education, academic libraries attempted to adapt their function and services to the digital environment to keep up with the new circumstances and to maintain their sustainability. This thesis explores the two-way communication of academic libraries with the public during the pandemic, via a case study at the Library of Aristotle University of Thessaloniki (AUTH Library). It is an attempt to evaluate the AUTH Library’s communication response through the study of the pandemic related publications on the library’s webpage and social media posts on Facebook and Instagram. In addition, there is a cross comparison of related actions by the Bodleian Libraries at the University of Oxford in England. This comparison was a valuable source of new communication tactics and marketing methods for the AUTH Library and its effort to attract its users. Furthermore, this thesis explores the effectiveness of the AUTH Library’s communication response during the pandemic via the examination of the user’s response on Library’s posts on the mentioned social media and via an examination of the AUTH academic community’s (students, faculty, administrative staff) utilization of Library services. The results of the study show that over a third of the academic community’s participants to the study did not take advantage of the library’s services due to their ignorance of the continuation of services during the pandemic and due to the imposed difficulties in transportation. However, from the participants who responded positively to the use of its services, the service “Access to the electronic sources” was one of the most popular. Finally, it is recommended a list of improvements for the AUTH Library’s communication approach in the post Covid-19 era.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.