Βιώσιμη ανάπτυξη με την αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το παράδειγμα του Δήμου Τρικκαίων

The utilization of cultural resources by the Local Government for the purpose of sustainable development. The case of municipality of Trikala. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΛΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
 8. Πολιτιστικοί Πόροι, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τρίκαλα
 9. 2
 10. 44
 11. 22
 12. Περιέχει:πίνακες, διαγράμματα
  • Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι ανάδειξη του πολιτισμού ως εργαλείου μείζονος σημασίας για την επίτευξη μοντέλων ανάπτυξης αστικών περιοχών ή κοινοτήτων και μάλιστα με πρόσημο βιωσιμότητας και αειφορίας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και εφαρμογής των πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα μέσω αυτής της εργασίας επιχειρείται η αναγωγή της έννοιας του πολιτισμού σε μετρήσιμο μέγεθος (πολιτιστικοί πόροι), καθώς επίσης και η ταυτοποίησή του (ή η αναταυτοποίησή του, ενδεχομένως) ως χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Με μελέτη περίπτωσης την πόλη των Τρικάλων και τη χρήση μεθοδολογικών προσεγγίσεων βασιζόμενων στην έρευνα πεδίου σε συνδυασμό με την υπάρχουσα δημοσιευμένη επιστημονική εμπειρία, αποπειράται η κειμενογραφική αποτύπωση ενός συστήματος διαδικασιών που λαμβάνουν -ή θα έπρεπε βέλτιστα να λαμβάνουν- χώρα σε μια μικρή περιφερειακή πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο στόχο την ενεργοποίηση των αναπτυξιακών μηχανισμών, υπό το πρίσμα της επιθυμητής κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας και μάλιστα σε εναρμόνιση με το περιβάλλον. Καθώς λοιπόν η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον επιταγή όχι μόνο των διαδικασιών τοπικής ανάπτυξης, αλλά και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, ο πολιτισμός -μια έννοια βαθιά και άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε προσπάθεια ανόδου και προόδου των κοινωνιών- συναποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο εξέλιξης, είτε στην ποιότητα του προκεκλημένου, είτε του υπολανθάνοντος. Στα ακόλουθα λοιπόν κεφάλαια, που συγκροτούν το σώμα αυτής της μελέτης, θα παρουσιαστούν κατά σειρά οι υποθέσεις εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα -έτσι όπως διαμορφώνονται- οι υπό διερεύνηση έννοιες που προκύπτουν εξ αυτών των ερωτημάτων, οι συνδέσεις που τυχόν υπάρχουν μεταξύ αυτών των εννοιών και εν συνεχεία η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός μέσω των οποίων επιχειρείται η αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα, η επιλογή των τρόπων και των εργαλείων, η ερευνητική διαδικασία, τα ευρήματα της έρευνας, η παραγωγή δεδομένων, η διαμόρφωση αυτών σε μεταδεδομένα, η ερμηνεία και τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Abstract The main goal of this work is to highlight the culture as a major tool for achieving urban or community development, and in fact with a sign of sustainability, both in terms of planning and policy implementation. More specifically, through this project, an attempt is made to reduce the concept of culture to a measurable size (cultural resources), as well as its identification (or its re-identification, possibly) as a useful and necessary tool for local and regional development. Via the case study of the city of Trikala, and the use of methodological approaches based on field research, in combination with the existing published scientific experience, it is attempted to been textualized a system of processes that take place - or should take place - in a small peripheral city of European Union, with ultimate objective to activating the development mechanisms, in the light of the desired socio-economic prosperity and in fact in harmonization with the environment. As sustainability is now a requirement not only of local development processes, but also of every human activity, culture - a concept deeply and inextricably linked to every effort for the rise and progress of societies - is an integral part of evolution, either in the quality of the invited or of the underling. In the following chapters, which constitute the body of this study, will be presented: the working hypotheses, the research questions - as they are formulated - the concepts under investigation arising from these questions, the connections that may exist between these concepts and then the methodology and planning through which the search for answers to the questions is attempted, the choice of ways and tools, the research process, the research findings, the data production, their formatting into metadata, the interpretation and finally the export of conclusions.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές