Τα ολοκαυτώματα ως πολιτισμική μνήμη και παραγωγή πολιτισμικού κεφαλαίου: Μορφές διαχείρισης των τόπων μαρτυρίου στην Κρακοβία και των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης στο Άουσβιτς και το Μπίρκεναου

Holocausts as Cultural Memory and Production of Cultural Capital. Forms of Managing Places of Torture in Krakow and Concentration and Extermination Camps in Auschwitz and Birkenau (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 155
 7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Ολοκαύτωμα | Πολιτισμική μνήμη | Μνημονικοί τόποι | Πολιτισμικό κεφάλαιο | Πολιτισμικός τουρισμός | Brand τόπου | Άουσβιτς
 10. 2
 11. 43
 12. 102
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες
  • Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, μέσα από την ενδελεχή εξέταση του μηχανισμού και των ειδών της μνήμης αλλά και την εννοιολογική διάκριση των μαζικών θηριωδιών, επιχειρούμε να αποτυπώσουμε την ιδιαιτερότητα του Ολοκαυτώματος καθώς και τη σύνδεσή του με τη συλλογική – πολιτισμική μνήμη. Εξετάζοντας τη σημασία των μνημονικών τόπων για την πολιτισμική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαμόρφωση ταυτότητας, διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τόποι μνήμης που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα μπορούν να αποτελέσουν πολιτισμικό κεφάλαιο και να συμβάλλουν στην ανάδειξη μίας περιοχής. Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε σε μία αναλυτική προσέγγιση των πτυχών του πολιτισμικού κεφαλαίου αλλά και των μορφών διαχείρισής του, κυρίως σε σχέση με τον πολιτισμικό τουρισμό και το brand τόπου. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας μελετούμε ως περίπτωση την πόλη της Κρακοβίας, καθώς αποτελεί ιστορικά μία περιοχή που είναι άμεσα συνδεδεμένη με μαζικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ενώ διαθέτει πληθώρα μνημονικών τόπων και τόπων μαρτυρίου που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Εξετάζοντας πολιτιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαχειρίζονται υπό μία έννοια τη μνημονική κληρονομιά της περιοχής, αποτυπώνουμε το βαθμό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξής της, μέσα από την αξιοποίηση των διαφορετικών πτυχών του Ολοκαυτώματος ως πολιτισμικού κεφαλαίου. Αποκορύφωμα αποτελεί το σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς, το οποίο πλέον λειτουργεί ως μουσείο και παγκόσμιο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Επίσης, μετά από σχετική ανάλυση διατυπώνουμε συμπερασματικά τους πιθανούς κινδύνους, αλλά και τις προοπτικές που προκύπτουν για περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης μέσα από τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος που προσφέρει το Ολοκαύτωμα.
  • In the first theoretical part of this essay, through a thorough analysis of memory mechanisms and kinds and also a conceptual differentiation of massive atrocities, we try to put forth the distinctiveness of Holocaust, as well as the connection with collective and cultural memory. As we examine the importance of memorial sites for cultural memory, cultural heritage and identity, we are looking through the ways of connection between Holocaust memorial sites and cultural capital as a factor of a city development. Subsequently we try to analyze the aspects of cultural capital and forms of management, particularly related to cultural tourism and city branding. In the second research part of the essay, we have the case study of Krakow, because it is a city with historical connection to massive atrocities during World War II and also has a lot of Holocaust memorial sites. As we exam cultural units and their management about memorial heritage of Krakow, we try to formulate the level of economic, social and cultural development of the city through the utilization of the different aspects of Holocaust as cultural capital. The complex of Auschwitz concentration and death camps is one of the most famous places of torture related to the Holocaust victims. Finally, as a conclusion we note the possible threats and also the opportunities that arise for further development of the city, through the management and the utilization of the Holocaust cultural capital.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.