Δημοτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η περίπτωση του Δήμου Λεβαδέων, πρόγραμμα «Μνήμη του νερού».

Municipal cultural organizations and utilization of European programs. The case of the Municipality of Levades, program "Memory of water". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσιγιάννη, Παναγιώτα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόριος
 8. Πασχαλίδης, Γρηγόριος | Δερμεντζόπουλος, Χρήστος
 9. πολιτισμός, | culture | ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα | European cultural programs | Μνήμη του νερού | Memory of water | Δήμος Λεβαδέων | Municipality of Levadia
 10. 4
 11. 9
 12. 15
 13. Περιέχει φωτογραφίες
 14. Πολιτιστική Επικοινωνία,Μέσα Επικοινωνίας, Τόμος Β /Αθανασοπούλου, Α. κ.α. (2022)
  • Ο πολιτισμός έχει πια πολυποίκιλη σημασία για έναν τόπο. Η συμβολή του δεν έγκειται μόνο στη διατήρηση της ταυτότητας αυτού του τόπου και στην ιστορική μνήμη, μα καθίσταται κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια. Έτσι, η προαγωγή του πολιτισμού τίθεται στο προσκήνιο και αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καίρια συμβολή στην πολιτιστική προώθηση έχουν τα πολιτιστικά προγράμματα. Ειδικότερα, η Ευρώπη έχει χαράξει συγκεκριμένη στρατηγική πολιτική η οποία στοχεύει μέσω αυτών να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ των χωρών οι οποίες αλληλεπιδρώντας μπορούν να θέσουν νέες βάσεις για τον πολιτισμό, την οικονομία, την κοινωνία. Στην εργασία μελετάται η σπουδαιότητα αυτών των προγραμμάτων μέσω της εξέτασης κάποιου συγκεκριμένου, του Memory of Water, στα πλαίσια του Creative Εurope. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα αυτό και στην εκπλήρωση των αρχικών στόχων του καλλιτεχνικού προγράμματος. Έτσι, μέσω της εργασίας προβάλλεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο οποίο κατάφερε να συμπεριληφθεί μια μικρή, επαρχιακή πόλη η οποία αποκόμισε οφέλη και αναγνωρισιμότητα
  • Culture is now very diverse for a place. Its contribution lies not only in preserving the identity of this place and in the historical memory, but it becomes a driving force for economic development, social cohesion, the development of social relations that transcend geographical boundaries. Thus, the promotion of culture comes to the fore and is one of the key goals at national and international level. Cultural programs make a key contribution to cultural promotion. In particular, Europe has set out a specific strategic policy which aims, through them, to create a network of relations between countries that through their interaction can lay new foundations for culture, economy, society. The work examines the importance of these programs by examining a specific one, the Memory of Water, in the context of Creative Europe. Emphasis is placed on the participation of the Municipality of Levadia in this program and on the fulfillment of the initial goals of the artistic program. Thus, through the work, an innovative program is projected in which he managed to include a small, provincial town which gained benefits and recognition.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.