“Το Τείχος του Βερολίνου και ο ρόλος του στην προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Ιστορίας των Ευρωπαϊκών λαών"

“The Berlin Wall and its role with regards to the protection and preservation of the cultural heritage and history of the European countries” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραγεωργίου, Σταυρούλα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Κερτεμελίδου, Παρασκευή
 8. Ροφούζου, Αιμιλία | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Βερολίνο, Berlin | Τείχος του Βερολίνου, Berlin Wall | Μνημεία-Μουσεία, Monuments-Museums | Πολιτιστική Κληρονομιά, Cultural Heritage | Ιστορική Μνήμη, Historical Memory | Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
 10. 3
 11. 47
 12. 21
 13. Περιέχει διαγράμματα και φωτογραφίες.
 14. Αθανασοπούλου Α. κ.α., "Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Πολιτιστικό Πλαίσιο"
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί ερευνητική μελέτη και εξετάζει πώς το Τείχος του Βερολίνου από δραματικό σύμβολο διάσπασης και διχασμού μπορεί να μετατραπεί σε έναν τόπο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται η σπουδαιότητα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη μεγάλη συμβολική αξία του όσον αφορά στα ιδεώδη, τις αξίες, την οικοδόμηση και την κοινή ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Επιπρόσθετα διερευνάται αν, και κατά πόσο, πληροί τα κριτήρια να προταθεί ως υποψήφιος χώρος για την απονομή του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη: Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος εξετάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες, που σχετίζονται με τη θεματική μας, όπως αυτή της Πολιτιστικής Πολιτικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της ιστορικής μνήμης κ.τ.λ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διακρατικές δομές, τους θεσμούς και τις δράσεις για την προώθηση, την προστασία και προβολή της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και της Κοινής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας. Στο δεύτερο μέρος, ως μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζεται το Τείχος του Βερολίνου. Η αρχική προσέγγιση αφορά στα ιστορικά γεγονότα, που οδήγησαν στην ανέγερση του, την πολυετή παρουσία και εξέλιξή του έως και την πτώση του. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά στα μνημεία και τα μουσεία με κεντρικό άξονα το Τείχος, τα οποία αφηγούνται, το κάθε ένα ξεχωριστά, ιδιαίτερα σημεία της ιστορίας του. Όλα μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα με μεγάλη συμβολική αξία και σημαντική δυναμική για τη βελτίωση της γνώσης και τη διάδοση της ιστορίας και του πολιτισμού των ευρωπαϊκών λαών. Το τρίτο μέρος αφορά στη διεξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία προκύπτουν από τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας και καταδεικνύουν τη σχέση του εν λόγω μνημείου με την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τον πανευρωπαϊκό του χαρακτήρα.
  • This research study examines how the Berlin Wall, considered as a dramatic symbol of split and division, can be transformed into a place of culture and historical memory, through which the importance of freedom, equality, democracy and human dignity are highlighted. Its purpose is to give prominence to its great symbolic value in terms of ideals, values, construction and common history and cultural heritage. Furthermore, it is being investigated whether and to what extent it meets the criteria to be nominated as a candidate site for the award of the European Heritage Label. The first and theoretical part examines and analyzes the basic concepts related to our subject, such as that of the cultural policy, cultural heritage, historical memory, etc. Furthermore, a reference is made to the transnational structures, institutions and their actions concerning the promotion, the protection and prominence of the Common Cultural Heritage and the Common European Identity. In the second part, as a case study, the Berlin Wall is presented. The initial approach concerns the historical events that led to its construction, its multiannual presence and evolution until its fall. Afterwards, there is an extensive reference to the monuments and museums, centered around the Wall, which narrate, each one separately, important parts of its history. Together they compose the overall framework of the great symbolic value and the significant potential for the improvement of knowledge and the dissemination of the history and culture of the European peoples. The last part concerns the drawing of conclusions that emerge from the collection of research data and demonstrate the relation of this monument with the achievement of European integration and its pan-European character.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.