Η Αναπαλαίωση Δημοσίων κτιρίων και η πολιτιστική επανάχρησή τους ως εργαλείο της Αστικής Αναγέννησης και βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης : Η περίπτωση της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς (Λαχαναγορά) Αγρινίου

The Restoration of Public Buildings and their cultural reuse as a tool of Urban Renaissance and sustainable cultural development: The case of the Old Municipal market of Agrinio (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΜΠΙΤΣΑΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ
 8. ΠΟΥΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Αστική Αναγέννηση, επανάχρηση κτιρίων, βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη, Δήμος Αγρινίου, Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Λαχαναγορά)
 10. 1
 11. 8
 12. 43
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Τις τελευταίες δεκαετίες είναι εμφανές πως η ποιότητα ζωής του ίδιου του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτός ζει και με το οποίο βρίσκεται σε μία σχέση αλληλεξάρτησης. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που τα τελευταία χρόνια μία από τις βασικές κατευθύνσεις των χωρών είναι η προσπάθεια να πραγματοποιήσουν μία στροφή υιοθετώντας την πολιτική της «Αστικής Αναγέννησης», επιχειρώντας να περιορίσουν την υπέρμετρη κατανάλωση, να αξιοποιήσουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να επιμηκύνουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής τους μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα και να εξοικονομήσουν φυσικούς πόρους προκειμένου να μπορέσουν και όλες οι επόμενες γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, είναι σαφές πως η προσπάθεια επανάχρησης κτιρίων, τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούνται, μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο προστατεύεται και αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου, αλλά υπάρχουν και σημαντικά οφέλη για την οικονομία του χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω το περιβάλλον. Στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι να αποτελέσει μία προσπάθεια βαθύτερης διερεύνησης όλων των πλεονεκτημάτων που απορρέουν μέσα από τη διαδικασία της προσαρμοσμένης επανάχρησης ενός κτιρίου. Για το σκοπό της έρευνας αξιοποιείται η ποιοτική ερευνητική μέθοδος, ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η "μελέτη περίπτωσης" και η "ημιδομημένη συνέντευξη". Η έρευνα επιχειρεί να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την προβολή και την αστική ανάπλαση η επανάχρηση ενός κτιρίου, λαμβάνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς (Λαχαναγορά) του Δήμου Αγρινίου. Δεδομένου του γεγονότος πως το συγκεκριμένο ζήτημα επιχειρείται να παρουσιαστεί κάτω από όλες τις εκφάνσεις του, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του σχεδιασμού για την επανάχρηση άλλων μη χρησιμοποιούμενων πλέον κτιρίων.
  • In recent decades it has become clear that the quality of life of man himself is inextricably linked to the quality of the wider environment in which he lives and with which he is in a relationship of interdependence. This is also one of the main reasons that in recent years one of the main directions of the countries is the attempt to make a turn by adopting the policy of "urban regeneration", trying to limit excessive consumption, to utilize alternative sources of energy, to extend the life cycle of products through their recycling and reuse, thus reducing waste and saving natural resources so that all future generations can meet their own needs. So, in this light, it is clear that the effort to reuse buildings that are no longer in use can contribute greatly in this direction, as through this process not only the cultural heritage of a place is protected and highlighted, but at the same time there can be significant benefits for its economy, without further burdening the environment. The aim of this research is therefore to be an effort to explore more deeply all the advantages that arise through the process of adapted reuse of a building. For the purpose of the research, the qualitative research method is used, while the "case study" and the "semi-structured interview" are used as methodological tools. The research attempts to highlight the particular importance for the promotion and urban regeneration of the reuse of a building, taking as an example the case of the municipal market of the municipality of Agrinio. Given the fact that this issue is attempted to be presented in all its aspects, the conclusions of the present research can also be used in the context of planning for the reuse of other unused buildings.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.