Πολιτιστική κληρονομιά και μεγάλα έργα: Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία στο πλαίσιο κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ), παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδομένων και εξέταση του μοντέλου διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Cultural heritage and major projects: The archaeological project in Macedonia in the context of the construction of the Trans-Adriatic Natural Gas Pipeline (TAP), presentation of the archaeological data and examination of the cultural heritage management model (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σγουράκης, Μιχαήλ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης
 8. Δασκαλοπούλου, Ειρήνη | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστική κληρονομιά | Αειφόρος ανάπτυξη/αειφορία | Σωστική/Προληπτική/Αναπτυξιακή Αρχαιολογία | Κατασκευή | Μεγάλα έργα
 10. 2
 11. 43
 12. 11
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλων έργων και εξειδικεύεται σε αυτά με ιδιωτική χρηματοδότηση. Με γνώμονα ότι τα πολιτιστικά αγαθά εν γένει και οι αρχαιότητες ειδικά άπτονται του δημόσιου συμφέροντος και διατηρούν μεγάλο αξιακό βάρος για τις κοινωνίες, στο πρώτο μέρος εξετάζονται μια σειρά από κανονιστικά αλλά και θεωρητικά ζητήματα, όπως η ελληνική και διεθνής νομοθεσία και η εξέλιξη της, το θεσμικό πλαίσιο για τις αρχαιολογικές εργασίες στα τεχνικά έργα, οι ιδεολογικές χρήσεις της αρχαιότητας και της αρχαιολογίας στην Ελλάδα και οι προσεγγίσεις της Σωστικής Αρχαιολογίας και της Δημόσιας Αρχαιολογίας. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν ως νήματα για να εξεταστεί στο δεύτερο και εμπειρικό μέρος της εργασίας, το παράδειγμα της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline, το σημαντικό αρχαιολογικό έργο που παράχθηκε στην περιοχή της Μακεδονίας με αφορμή τη κατασκευή του και οι πρακτικές που ακολουθήσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τη διαχείριση των αρχαιολογικών εργασιών. Στο εμπειρικό αυτό μέρος, πέρα από την παρουσίαση των αρχαιολογικών και μιας σειρά θεσμικών, τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, κλειδί για την έρευνα και την εξαγωγή συμπερασμάτων αποτελεί η καταγραφή των απόψεων και της οπτικής επαγγελματιών-επιστημόνων που συμμετείχαν στο εγχείρημα από θέσεις ευθύνης. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τα χαρακτηριστικά εκείνα ή τις καλές πρακτικές που θα μπορούσαν, ενδεχομένως μέσω ενός πλαισίου, να υιοθετηθούν ευρύτερα για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά την κατασκευή μεγάλων έργων, σε μια προσπάθεια αφενός να εμπλουτιστεί το πεδίο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου να αναδειχτούν οι κρίσιμοι παράγοντες της βιωσιμότητας και της αειφορίας στο πεδίο της κατασκευής.
  • This paper examines the management of cultural heritage in the context of the construction of large projects and especially thοse with private funding. Given that cultural heritage in general and antiquities in particular are subjects of public interest and retain great value for societies, the first part addresses a number of regulatory and theoretical issues, such as Greek and international law and its evolution, the institutional framework for major private projects, the ideological uses of antiquity and archaeology in Greece and the fields of the Rescue Archaeology and the Public Archaeology. All of the above serve as threads to consider in the second and empirical part of the work, the example of the construction of the Trans Adriatic Pipeline, the important archaeological work produced in the region of Macedonia on the occasion of its construction and the practices followed by for its management. In this empirical part, in addition to the presentation of archaeological, institutional, technical and economic data, the key to research and drawing conclusions is to record the views and perspectives of professionals-scientists who participated in the project from positions of responsibility. The aim of this paper is to highlight those characteristics or good practices that could, possibly through a framework, be more widely adopted for public-private partnerships in the construction of large projects, in order to enrich the field of cultural heritage management and on the other hand to emphasize the factor of sustainability in the field of construction.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές