Ψηφιακές εικαστικές δραστηριότητες στη μουσειακή εκπαίδευση για μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο Covid -19. Μελέτη περίπτωσης η Εθνική Πινακοθήκη, στην Ελλάδα και το Μουσείο Van Gogh, στην Ολλανδία

Digital art activities in museum education for primary school students during the Covid -19 period. Case study of the National Gallery in Greece and the Van Gogh Museum in the Netherlands (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΪΤΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 07 Νοεμβρίου 2021 [2021-11-07]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Μουσειακή εκπαίδευση | Εικαστική δραστηριότητα | Σύγχρονα ψηφιακά μέσα | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | Περίοδος Covid-19, | Εθνική Πινακοθήκη | Van Gogh for Children
 10. 1
 11. 46
 12. 50
 13. Περιέχει εικόνες, πίνακες, γραφήματα
 14. Α. Αθανασοπούλου, Ε. Γλύτση, & Αικ. Χαμπούρη-Ιωαννίδου (Επιμ.), (2002), «Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων. Πολιτιστικό Πλαίσιο», ΕΑΠ, Πάτρα
  • Σκοπός του εργασίας είναι η διερεύνηση των νέων ψηφιακών εικαστικών δραστηριοτήτων στη μουσειακή εκπαίδευση για μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη περίοδο Covid-19. Μέσα από τη μελέτη της πλατφόρμας #Παιχνίδια, της Εθνικής Πινακοθήκης και της αντίστοιχης πλατφόρμας #Van Gogh for children, του Μουσείου Van Gogh, προσεγγίζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εικαστικές δραστηριότητες, που σχεδιάστηκαν με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Επιπλέον, αναδεικνύουμε ότι με τη συστηματική προσέγγιση οι ψηφιακές εικαστικές δραστηριότητες κινητοποιούν δημιουργικά τη σκέψη, δια-σφαλίζουν τη συμμετοχική και επικοινωνιακή διαδικασία, καλλιεργούν τη γλώσσα και παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν μέσω της λεκτικής και γραπτής έκφρασης. Στην παρούσα εργασία, αναδεικνύεται η σημασία της μουσειακής εκπαίδευσης μέσα από τις ψηφιακές εικαστικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο Covid-19. Στη συνέχεια, αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο συλλογής των δεδομένων, με την ανάλυση της ερευνητικής στρατηγικής, του πληθυσμού, του δείγματος του εργαλείου και της μεθόδου δειγματοληψίας, προκειμένου να δια-σφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία το ερευνητικού εργαλείου. Στόχος μας είναι να επισημάνουμε τη σημασία των τακτικών επισκέψεων σε πολιτιστικούς οργανισμούς που εξοικειώνει τους μαθητές με την τέχνη μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες που διοργανώνουν τα μουσεία. Παράλληλα, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται φορείς γνώσεων σχετικά με την εικαστική τέχνη, τον πολιτισμό, τις εναλλακτικές μορφές της με βιωματικές και εργαστηριακές δραστηριότητες.
  • The purpose of this paper is to explore new digital art activities in museum education for Pri-mary school students during the Covid-19 period. Through the study of the # Games platform, the National Gallery and the corresponding #Van Gogh platform for children, of the Van Gogh Museum, we approach the educational programs and art activities, designed using mod-ern digital media. Furthermore, we highlight that with a systematic approach, digital art ac-tivities creatively mobilize thinking, ensure a participatory and communicative process, culti-vate language, and provide students with the opportunity to interact through verbal and written expression. In the present paper, the importance of museum education is highlighted through the digi-tal art activities designed for the children of Primary education during the Covid-19 period. Then, the methodological framework of data collection is developed, with the analysis of the research strategy, the population, the sample of the tool and the sampling method, in order to ensure the validity and reliability of the research tool. Our purpose is to highlight the importance of regular visits to cultural organizations that familiarize students with art through the educational programs, exhibitions and activities organized by museums. At the same time, primary school students become carriers of knowledge about the visual arts, culture, its alternative forms through experiential and labora-tory activities. Key
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.