Επικοινωνιακές δράσεις των μουσείων κατά την πανδημία. Συγκριτική μελέτη των Ναυτικών Μουσείων Ελλάδος και Δανίας.

Communication actions of museums during the pandemic. Comparative study of the Maritime Museums of Greece and Denmark. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χασιώτη, Βασιλική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Κάβουρα , Ανδρονίκη
 8. Κεφαλάκη, Μαργαρίτα | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος | Nautical Museum of Greece | Ναυτικό Μουσείο Δανίας | Nautical Museum of Denmark | Επικοινωνιακή πολιτική | Communication Policy | Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων | Administration of Cultural Units | Πανδημία | Pandemic
 10. 3
 11. 3
 12. 142
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 14. Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων, Τόμος Γ΄ΕΑΠ / Πικοπούλου-Τσολάκη Δ.
  • Είναι γεγονός ότι ο χώρος του πολιτισμού επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι πόρτες των μουσείων και των λοιπών πολιτισμικών μονάδων έκλεισαν, γεγονός που επηρέασε όχι μόνο την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσαν και στο μέλλον. Η πανδημία υπήρξε η αφορμή για τον λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των μουσείων, ο οποίος θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το σημείο όμως που επηρεάστηκε σε σημαντικότατο βαθμό ήταν η επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων. Η χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων εντατικοποιήθηκε κατά τη φάση της πανδημίας, καθώς τα μουσεία θα έπρεπε να διατηρήσουν τη σχέση τους με το κοινό τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην επικοινωνιακή προσέγγιση που ακολουθήθηκε από μία ειδική κατηγορία μουσείων, τα ναυτικά. Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκαν δύο μουσεία, το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και το Ναυτικό Μουσείο Δανίας. Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα μουσεία για να συγκριθεί η επικοινωνιακή πολιτική ανάμεσα σε δύο μουσεία ίδιας κατηγορίας, αλλά από δύο χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο. Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε μία μεικτή μέθοδος συλλογής δεδομένων. Αναφορικά με το ελληνικό μουσείο έγινε η συλλογή των δεδομένων μέσω συνεντεύξεων με τους υπευθύνους, αλλά και ανάλυση της ιστοσελίδας του, ενώ για την περίπτωση του μουσείου της Δανίας η συλλογή έγινε από τα ψηφιακά κανάλια του. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μία αισθητή διαφορά στην προσέγγιση της επικοινωνίας, με το μουσείο της Δανίας να είναι σχετικά αδρανές και το ελληνικό να έχει εκμεταλλευτεί όλο το εύρος των διαθέσιμων ψηφιακών καναλιών. Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος αποδείχτηκε εξαιρετικά δραστήριο με ισχυρή παρουσία στα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια.
  • It is a fact that the cultural sphere was greatly influenced during the pandemic. The doors of museums and other cultural units were closed, which affected not only their financial situation, but also the way in which they would operate in the future. The pandemic was the reason for the so-called digital transformation of museums, which should have already been completed. But the point that was most significantly influenced was the communication policy of the museums. The use of new technological means was intensified during the pandemic phase, as museums would have to maintain their relationship with their public. In this context, the present dissertation focuses on the communicative approach followed by a special category of museums, the navy. Two museums were selected for the needs of the work, the Maritime Museum of Greece and the Maritime Museum of Denmark. The specific museums were selected to differentiate the communication policy between two museums of the same category, but from two countries which have different economic backgrounds. A mixed method of data collection was selected to complete the work. Regarding the Greek museum, the data was collected through interviews with the people in charge, as well as an analysis of its website, while in the case of the Danish museum, the collection was done through its digital channels. The results of the research showed a noticeable difference in the approach to communication, with the Danish museum being relatively inactive and the Greek having taken advantage of the full range of available digital channels. The Maritime Museum of Greece proved to be extremely active with a strong presence in the available digital channels.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.