Επικοινωνιακή πολιτική και πολυγλωσσία στα μουσεία της Ελλάδας. Μέσα επικοινωνίας για αλλοδαπούς επισκέπτες.

Museum communication policy and multilingualism in Greece. Museum communication means with regard to foreign visitors. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπουλίου, Ρωξάνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Ζερβάκη, Αντωνία
 8. επικοινωνιακή πολιτική | communication policy | πολύγλωσσα επικοινωνιακά μέσα | multilingual media | πολυγλωσσία | multilingualism | μουσείο | museum
 9. 2
 10. 30
 11. 38
 12. Περιέχει: κυρίως κείμενο, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες.
  • Στη σύγχρονη εποχή, ένας πολιτιστικός οργανισμός οφείλει να εξελιχθεί, να υιοθετήσει την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτιστικό περιβάλλον και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αναγκάζουν τους πολιτιστικούς οργανισμούς να διαμορφώσουν μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό τους, και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την επικοινωνιακή διαδικασία. Πλέον, με την πάροδο των χρόνων, οι πολιτιστικές μονάδες έχουν ως κύριο μέλημά τους την ικανοποίηση των επισκεπτών τους, μετατρέποντας τους από παθητικούς δέκτες σε ενεργούς επισκέπτες. Ο σχεδιασμός ενός σωστού επικοινωνιακού πλάνου παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αυτής της σχέσης μεταξύ πολιτιστικού οργανισμού και επισκέπτη, ο οποίος, σαν ενεργό μέλος πλέον του πολιτιστικού προϊόντος έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να συμμετέχει στις πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και να ασκεί κριτική και να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της επικοινωνιακής πολιτικής των πολιτιστικών οργανισμών , σε σχέση με τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται από χώρες του εξωτερικού και δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Καθώς η τουριστική βιομηχανία της χώρας είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος, οι τουρίστες είναι μια σημαντική κατηγορία κοινού, που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της επικοινωνιακής πολιτικής των μουσείων. Συνεπώς, το σύγχρονο μουσείο καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, με βασικό στόχο την ικανοποίηση διαφορετικών κατηγοριών κοινού λαμβάνοντας υπόψη και την παράμετρο της πολυγλωσσίας.
  • In our days, cultural organizations have to keep evolving, in terms of communication means and strategies, so as to be able to keep up and meet peoples' expectations. The constantly evolving environment, and the rapid growth in technology force the cultural organizations to build trusting relationships with their audience, which can only be achieved by high standards of communicating. Furthermore, a visitor, instead of just being a passive listener, can now actively take part in the presentation, which will lead to satisfaction. That improves the quality of cultural organizations’ services, and sets a higher standard for their future visitors, in terms of how much they are going to enjoy their visit. As a result of that, we understand how effective the communication plan can be in terms of building a strong relationship between a cultural organization, and a visitor, who can not only participate and be an active member of the presentation, but can also criticize, evaluate, or even suggest ideas for museum’s services. This dissertation aims at the analysis of the communication plan that cultural organizations need to have, in order not only to maintain their visitors, but to also attract more people, by improving the services they provide. Additionally, the communication plan of the museums in our country is examined, regarding people that come from abroad, who don’t speak Greek. As visitors in our country are increasing rapidly in numbers, museum services need to improve to a point that it makes no difference whether or not the visitor of a museum is someone who speaks the Greek language, or someone that comes from abroad with little, or no knowledge of Greek or English. In the 21st century, museums can resort to a significant communication media tools and services, such as guides and audio guides, maps, brochures, exhibit labels, educational programs, lectures, seminars etc., which enhance the cultural experience, but the great challenge for the modern museum is to make these services usable by the large category of multilingual visitors, visitors that do not speak Greek.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.