«Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2021: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

 1. MSc thesis
 2. Γεωργίου, Ελένη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Δρ. Κατσιρίκου , Ανθή
 8. Δρ. Κατσιρίκου , Ανθή | Δρ. Τσακηρίδη, Όλγα
 9. Μουσείο, μάθηση, ψηφιακές δράσεις, μουσειοπαιδαγωγική, εκπαιδευτικά προγράμματα
 10. 3
 11. 43
 12. 47
 13. 13
 14. 2
  • Τα μουσεία τα τελευταία χρόνια έχουν αναπροσδιορίσει τον ρόλο τους αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να προσφέρουν μια σύγχρονη μουσειακή εμπειρία η οποία θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με την μάθηση. Την περίοδο της πανδημίας, η λειτουργία των μουσείων ανεστάλη με συνέπειες στην επιτέλεση του ρόλου τους. Τα μουσεία αξιοποίησαν τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο ο οποίος αποτελεί την κατεξοχήν έκφραση της λειτουργίας τους στο σύγχρονο περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία μελετάται η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) ως παράδειγμα μουσείου που πραγματοποίησε ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ψηφιακή παρουσία του ΑΜΘ στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συγκρίνεται με αυτή του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει έντονη ψηφιακή παρουσία και έχει εντάξει ψηφιακά μέσα στην λειτουργία τους. Η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιολογείται με την ποιοτική έρευνα σε δείγμα 6 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΑΜΘ. Από την έρευνα προέκυψε ότι το ΑΜΘ μπόρεσε να ανταποκριθεί στην δύσκολη συγκυρία και ανέπτυξε με τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα, εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία συμβάλουν στην προαγωγή της μάθησης και του πολιτισμού σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Museums in recent years have redefined their role by highlighting their educational character. In this context, they utilize digital technology in order to offer a modern museum experience that will combine entertainment with learning. During the pandemic, the operation of the museums was suspended with consequences for the fulfillment of their role. Museums have used the available digital media in order to continue to play their educational role which is the ultimate expression of their operation in the modern environment. In the present work, the case of the Archaeological Museum of Thessaloniki (AMTH) is studied as an example of a museum that carried out digital educational programs. The digital presence of AMTH in the field of educational programs is compared to that of the British Museum, which has a strong digital presence and has digitally integrated into their operation. The effectiveness of the specific educational programs is evaluated with the qualitative research in a sample of 6 teachers who participated in the educational programs of AMTH. The research showed that AMTH was able to respond to the difficult situation and developed with the available digital media, educational programs that contribute to the promotion of learning and culture in preschool and school children.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.