Το Ελληνικό Θέατρο την εποχή του Covid-19 Κρίση και διαχείριση

The Greek Theatre during Covid Εra. The Management and its Crisis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαθιουδάκη, Αθηνά
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Κασσαβέτη, Ορσαλία- Ελένη
 8. Κασσαβέτη, Ορσαλία- Ελένη | Ζερβάκη, Αντωνία
 9. ελληνικό θέατρο | πολιτιστική πολιτική | πολιτιστική διαχείριση | πολιτιστικοί οργανισμοί | διαχείριση κρίσεων | θέατρο στην οθόνη | διαδίκτυο | Νέες Τεχνολογίες
 10. 2
 11. 128
 12. 19
 13. Περιέχει: Ερωτηματολόγιο, Διαγράμματα
 14. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Τόμος Β΄ Πολιτιστικό Πλαίσιο /Χαμπούρη - Ιωαννίδου, Αικ., Αθανασοπούλου, Α., Γλύτση, Ε. (2002).
  • Η παρούσα κατάσταση στο ελληνικό θέατρο συντίθεται από εσωτερικούς παράγοντες, όπως το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση, οι επαγγελματικές και εργασιακές συνθήκες, οι συνθήκες παραγωγής, οι κυρίαρχες τάσεις σε ρεπερτόριο και σκηνοθετικά ρεύματα, αλλά και εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, η τοποθεσία δραστηριότητας, η έτερη παραγωγή, οι διεθνείς τάσεις. Ο Covid-19 μετέστρεψε τους όρους στην ελληνική και παγκόσμια θεατρική παραγωγή, δημιουργώντας ένα χάσμα στην απρόσκοπτη συνέχεια αιώνων στη θεατρική τέχνη, αναφορικά με τη ζωντανή παραστασιμότητά της. Η παραγωγή συνεχίστηκε με τη διαμεσολάβηση των ψηφιακών μέσων και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Ο βαθμός, ο αντίκτυπος και τα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογικής διείσδυσης τίθενται προς μελέτη στην παρούσα διπλωματική εργασία, με σκοπό να αναδειχθούν οι εκφάνσεις της έννοιας της κρίσης και της διαχείρισης της στο πολιτιστικό τοπίο του θεάτρου και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα εναρμόνισης των θεατρικών οργανισμών με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
  • The current situation in Greek theater is composed of internal factors such as the institutional framework, education, professional and working conditions, production conditions, the prevailing trends in repertoire and directing currents, but also external factors, such as economic, social and political conditions, the location, other productions, and international trends. Covid-19 changed the terms in Greek and global theatrical production regarding its live performance, creating a gap in the seamless continuity of centuries in theatrical art. The production continued with the mediation of digital media and the use of New Technologies. The degree, impact and characteristics of this technological penetration are studied in this MA thesis, in order to highlight the manifestations of the concept of crisis and its management in the cultural landscape of the theater and to demonstrate the need to harmonize theatrical organizations with the modern digital era.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.