Πολιτιστικές διαδρομές στην ελληνική περιφέρεια: Τοπική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων πολιτισμού, αειφορίας και τουρισμού του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και δυνατότητες δικτύωσης και υλοποίησης πολιτιστικών διαδρομών

Cultural routes in the Greek region: Local development through of cultural, sustainable and tourism activities in the Municipality of Aktio-Vonitsa and potential of networking and implementing of cultural routes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. Πολιτιστικές διαδρομές | Πολιτιστικός τουρισμός
 9. 1
 10. 29
 11. 38
 12. Πίνακες 3, διαγράμματα 20
  • Οι πολιτιστικές διαδρομές δεν είναι μόνο τουριστικά προϊόντα, αλλά δομές που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις τοπικές κοινότητες. Σύμφωνα με αυτή την πεποίθηση, οι βασικές ομάδες αναφοράς για τη λειτουργία των πολιτιστικών διαδρομών είναι εκείνες που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους, δηλαδή τα μέλη της τοπικής κοινότητας, και όχι φορείς που εμφανίζονται στην περιοχή μόνο περιστασιακά, όπως π.χ. τουρίστες. Είναι γενικά αντιληπτό ότι μια πολιτιστική διαδρομή που δημιουργείται ευρύτερα από ένα τουριστικό αξιοθέατο πρέπει να δημιουργήσει μια ποικίλη πολιτιστική προσφορά, επομένως γίνεται σημαντικό μέσο για αλλαγές στον πολιτισμό (έχει αντίκτυπο στην οικοδόμηση των πολιτιστικών ικανοτήτων των κατοίκων της περιοχής, στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, στην κάλυψη των αναγκών και των φιλοδοξιών). Μια ενδιαφέρουσα πτυχή των πολιτιστικών διαδρομών είναι η επιρροή που ασκούν στην υλική και άυλη κληρονομιά των περιοχών. Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν σημαντικά στοιχεία προστασίας, εκλαΐκευσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρακάτω, πρόκειται να γίνει μια εκτενής αναφορά σχετικά με τις πολιτιστικές διαδρομές στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα θα αναφερθούν η ευρύτερη τοπική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων πολιτισμού, αειφορίας και τουρισμού του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και οι δυνατότητες δικτύωσης και υλοποίησης πολιτιστικών διαδρομών. Τέλος, η συγκεκριμένη περιοχή μελετήθηκε εξαιτίας της παραμέλησης της εδώ και πολλά χρόνια και ο βασικότερος στόχος είναι να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες (επενδύσεις) από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η περιοχή, να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες και επισκέπτες και, τέλος, να αποτελέσει μια πολιτιστική διαδρομή όπου θα διαφημίζει και θα προβάλλει την ευρύτερη περιοχή αλλά και τη χώρα μας γενικότερα.
  • Cultural routes are not just tourism products, but structures that influence and are influenced by local communities. According to this belief, the main reference groups for the operation of cultural routes are those that are in their immediate environment, ie members of the local community, and not bodies that appear in the area only occasionally, such as e.g. tourists. It is generally understood that a cultural route created by a wider tourist attraction should create a diverse cultural offering, so it becomes an important tool for cultural change (it has an impact on building the cultural abilities of the locals, shaping their identity, in meeting the needs and aspirations). An intersting dimension of cultural routes is the impact they have on the material and intangible heritage of the areas. Cultural routes are important elements of protection, popularization and management of cultural heritage. Below, there will be an extensive report on cultural routes in the Greek region and specifically will report the wider local development through the utilization of culture, sustainability and tourism activities of the Municipality of Aktio – Vonitsa and the possibilities of networking and implementation of cultural routes. Finally, this area has been studied, due to its neglect for many years and the main goal is to make the appropriate actions (investments) by all stakeholders, in order to develop and improve the area, to attract as many people as possible tourists and visitors and finally to be a cultural route where it will advertise and promote the wider region and our country in general.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.