«Σύγχρονες μορφές επικοινωνιακής πολιτικής των τοπικών πολιτιστικών οργανισμών: Η περίπτωση του Μουσείου της Πόλης του Δήμου Καρδίτσας»

Modern forms of communication policy of local cultural organizations: The case study of the City Museum of the Municipality of Karditsa. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΟΥΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΚΑΣΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Μουσεία | Τοπικός Πολιτιστικός Οργανισμός | Επικοινωνιακή Πολιτική | Μορφές Επικοινωνίας | Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία
 10. 2
 11. 39
 12. 18
 13. Κατάλογος Γραφημάτων: 6 Γραφήματα, Κατάλογος Εικόνων:4 Εικόνες, Κατάλογος Σχημάτων: 1 Σχήμα, Συντομογραφίες
 14. Αθανασοπούλου Α., Γλύτση Ε., Χαμπούρη-Ιωαννίδου Αικ., (2002). Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων: Πολιτιστικό Πλαίσιο, Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η επικοινωνιακή πολιτική ενός πολιτιστικού οργανισμού συνδέεται άμεσα με τις λειτουργίες του. Στην περίπτωση του μουσείου η επικοινωνιακή του στρατηγική διαμορφώνει την εικόνα του και επηρεάζει την επισκεψιμότητα του κοινού. Η εφαρμογή επιτυχημένης επικοινωνιακής στρατηγικής επηρεάζει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Διαμορφώνει την φήμη του οργανισμού και ενισχύει την ταυτότητά του. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτης της επικοινωνιακής πολιτικής του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» – Κέντρο Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας του Δήμου Καρδίτσας. Θα εξεταστεί εάν ένας τοπικός πολιτιστικός οργανισμός με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εργαλείων και τις νέες μορφές επικοινωνίας μπορεί να προβάλει την δραστηριότητα του και να προσελκύσει περισσότερο κοινό συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση θα γίνουν προτάσεις για την βελτίωση της εικόνας του μουσείου, έχοντας ως απώτερο στόχο την βελτίωση της εικόνας του οργανισμού, την προσέλκυση νέων επισκεπτών και την αναβάθμιση της σχέσης του με το κοινό.
  • The communication policy of a cultural organization is directly related to its functions. In the case of the museum, its communication strategy affects its image and influences the attendance of the visitors. The implementation of a communication strategy system affects the internal and external environment of the organization. It influences the reputation of the organization and strengthens its identity. The object of current work is the study of the communication policy of the Historical-Folklore Museum "L. & N. Sakellariou "- Documentation & Communication Center of the Municipality of Karditsa. It will be observed if a local cultural organization with the application of the new technological tools and new forms of communication can promote its activity and attract more audiences by contributing to local development. According to this evaluation, proposals will be made to improve the image of the museum, to become improving the image of the organization, attracting new visitors and upgrading its relationship with the visitors.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.