Η ψηφιακή επικοινωνία στον τομέα των πολιτιστικών γεγονότων με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών/τουριστών, την ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα μιας περιοχής και της ιστορίας της, αλλά και την προβολή της σύγχρονης εικόνας του τόπου. Η περίπτωση μελέτης του νησιού Λέρος.

The use of digital communication in the field of Cultural Events; Promotion of a place cultural character and its portrayal with the use of Digital Technology. Case Study of Leros island. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζαπή, Βασιλική
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Μυλωνά, Ιφιγένεια
 8. Μυλωνά, Ιφιγένεια | Παπαδάκη, Ειρήνη
 9. Πολιτισμός | Culture | Πολιτιστική πολιτική | Cultural policy | Ψηφιακή τεχνολογία | Digital technology | Σχεδιασμός στρατηγική επικοινωνίας | Communication strategy planning | Επικοινωνία | Communication | Πολιτιστικά αγαθά | Cultural products | Δήμος Λέρου | Municipality of Leros
 10. 3
 11. 62
 12. 33
 13. Σχήμα 1: Ηλικία Συμμετεχόντων, Σχήμα 2 :Φύλο συμμετεχόντων, Σχήμα 3: Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων, Σχήμα 4: Τόπος διαμονής, Σχήμα 5: Γνωριμία με το νησί, Σχήμα 6: Ο λόγος επίσκεψης του νησιού, Σχήμα 7: Επίσκεψη σε ιστορικό μνημείο της Λέρου, Σχήμα 8: Βαθμός ικανοποίησης, Σχήμα 9: Γνώση για την ιστορία του νησιού, Σχήμα 10: Δράσεις για την ανάδειξη της Λέρου, Σχήμα 11: Συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις, Σχήμα 12: Βαθμός ενδιαφέροντος για τις πολιτιστικές δράσεις, Σχήμα 13: Η λειτουργία ενός υπαίθριου ιστορικού μουσείου, Σχήμα 14: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Σχήμα 15: Συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, Σχήμα 16: Μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτιστικές δράσεις εν μέσω πανδημίας COVID-19, Σχήμα 17: Βαθμός ικανοποίησης από τις πολιτιστικές δραστηριότητες στη διάρκεια του COVID-19, Σχήμα 18: Τεχνολογικά μέσα και φυσική παρουσία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, Σχήμα 19: Ο δήμος Λέρου και η επικοινωνιακή πολιτική σχετικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, Σχήμα 20: Προτάσεις του κοινού για την ανάδειξη του νησιού
 14. Αθανασόπουλος Α., Δάλλας Κ., Μακρή Α., Χαμπούρη-Ιωαννίδου Αικ. (2002). Πολιτιστική Επικοινωνία, Τόμος Β’. Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Το νησί της Λέρου συνιστά έναν τόπο με έντονη ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως έμειναν μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνιστούν το επίκεντρο μιας αναπτυξιακής προοπτικής για το νησί. Η Λέρος μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του ιστορικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα θέματα επικοινωνιακής πολιτικής που έχει υιοθετήσει ο Δήμος Λέρου για την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση του νησιού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι ποια επικοινωνιακά εργαλεία χρησιμοποιεί ο δήμος του νησιού και αν σε αυτά τα επικοινωνιακά μέσα συγκαταλέγονται οι νέες τεχνολογίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τον συνδυασμό της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού και σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, από το οποίο αναδείχθηκαν συμπεράσματα για την επαφή που έχει το κοινό με το νησί, τον πολιτισμό και την ιστορία του. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου Λέρου υιοθετεί με επιτυχία πολλά παραδοσιακά και σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα για την προσέλκυση των επισκεπτών. Ωστόσο, απαιτείται να γίνει μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και η αύξηση της επισκεψιμότητάς του.
  • The island of Leros is a place of special historical and cultural interest. The highlighting of the cultural heritage of the island, of its architecture but also of its facilities, as they remained after the end of the world wars, is the core of a development perspective. Ιn the future Leros can become a reference point for lovers of historical tourism. Marketing will result in public awareness of cultural activities. The purpose of this Degree thesis is to propose communication practices about the island, based on its history, natural beauty, tradition and special character. The communication strategies that will be proposed will aim at attracting visitors / tourists, highlighting the identity of the island and making use of its special features that the general public must know in order to want to visit it. In the context of this issue, this dissertation deals with the issues of communication policy adopted by the Municipality of Leros for promoting and highlighting the island. One of the main questions of this research is which communication tools are used by the Municipality of the island and whether these tools include new technologies. The research was carried out by combining qualitative and quantitative data analysis. Interviews were conducted with people from the local government and a questionnaire was designed, from which conclusions were drawn about the contact of the public with the island, its culture and history. The results of the research showed that the communication policy of the Municipality of Leros successfully adopts many traditional and modern communication media in order to attract visitors. However, there is a need to make greater use of new technologies and digital tools thus ensuring the development of the local community and the increase of the number of its visitors.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές