Πολιτιστικό μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκριτική μελέτη των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.

The cultural marketing of financial institutions. Comparative study of Greek commercial banks. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσιαρβούλα, Στεργιανή
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Αστρουλάκης, Νικόλαος
 8. Αστρουλάκης, Νικόλαος | Ιωαννίδης, Ιωάννης
 9. πολιτιστικό μάρκετινγκ | τράπεζες | πολιτισμική πολιτική | χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | πολιτισμός
 10. 1
 11. 62
 12. 19
 13. Περιέχει: Κείμενο, βιβλιογραφία, 1 παράρτημα, 5 εικόνες, 3 σχήματα, 2 πίνακες.
 14. Γκαντζιάς, Γ. (2015). Πολιτιστική πολιτική, διαχείριση, διοίκηση και γενικό (δημόσιο) συμφέρον. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι το marketing mix που χρησιμοποιούν για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της πολιτισμικής τους πολιτικής οι πέντε τραπεζικοί όμιλοι που έχουν έδρα στην Ελλάδα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank). Εξετάζονται ερευνητικά τα ίδια τα παρεχόμενα πολιτιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται, η πληθώρα μοντέλων διοικητικής δομής και διαχείρισης, οι τρόποι προβολής και διανομής που προτιμώνται, οι στρατηγικές επικοινωνίας και συνέργειες με τοπικές κοινωνίες, το ανθρώπινο δυναμικό και η υλική υποδομή/πόροι που αξιοποιούνται, οι διαδικασίες και η οργάνωση που υφίστανται, κ.ά. Σκοπός είναι –μέσω της ανάλυσης των ανωτέρω δεδομένων– η κατάδειξη της συνάφειας μεταξύ της χρήσης του marketing και της στρατηγικής επιλογής της διοίκησης του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να επιτελεί –παράλληλα και ταυτόχρονα με το αμιγώς χρηματοοικονομικό πλαίσιο δράσης του– και δραστηριότητα στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, απευθυνόμενο μέσω αυτού του τρόπου επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό (προσωπικό, μέτοχοι) όσο και στο εξωτερικό κοινό του (πελάτες, συνεργάτες, κοινωνία). Θα διερευνηθεί το πώς οι υπό μελέτη τράπεζες, που διαμορφώθηκαν μετά από την πρόσφατη, πολυετή περίοδο των συγχωνεύσεων/εξαγορών στον κλάδο, αφήνουν πολιτιστικό αποτύπωμα, έχοντας υποστεί και την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση, αλλά και τις συνέπειες της πανδημίας, που ακόμη είναι σε εξέλιξη. Θα μελετηθεί το marketing –αναφορικά με το πολιτισμό– που εφαρμόζει ο καθένας από τους υπό εξέταση τραπεζικούς ομίλους ξεχωριστά, αλλά και σε συσχέτιση και συγκριτική μελέτη μεταξύ τους. Μέσα από κριτική ανάλυση των εφαρμοσμένων μοντέλων πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης, υποδεικνύονται οι καλές πρακτικές, εντοπίζονται διαφαινόμενες προοπτικές μετεξέλιξης και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εντοπίζονται αστοχίες, αδυναμίες, προβλήματα που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τους στρατηγικούς σκοπούς των τραπεζών στο πεδίο του πολιτισμού (ενίσχυση καλής φήμης, αύξηση κερδοφορίας, σχέσεις με προσωπικό/μετόχους/πελάτες/θεσμικούς φορείς).
  • This dissertation aims to study the marketing mix used for the design, implementation and evaluation of the cultural policy by the five banking groups based in Greece (National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank). The cultural products and services offered, the variety of administrative structure and management models, the preferred ways of promotion and distribution, the communication strategies and synergies with local communities, the human resources, the material infrastructure / resources, the existing procedures and organizational structure are under examination regarding if and how they are similar to all banks or differ significally. The purpose is -through the analysis of the above data- to highlight the relevance between the use of marketing and the strategic framework of the management of each financial institution to act also as a key factor in the cultural sector –in parallel and in interaction with its financial development– while communicating both with the internal (staff, shareholders) and the external audience (customers, partners, society). This dissertation focuses on how the banks studied, which have been formed after the recent, multi-year period of mergers/acquisitions in the sector, support or/and create culture, having suffered the recent international financial crisis, but also the consequences of the pandemic, which is still ongoing. The marketing mix –related to the culture– that is applied by each of the examined banking groups separately will be studied, but also in a correlation and comparative context among them. Through a critical analysis of the applied models of cultural policy and management, good practices are indicated, emerging prospects of evolution and growth are identified, while at the same time failures, weaknesses, problems are spotted that inhibit the strategic goals of banks in the field of culture (i.e enhancing reputation, increasing profitability, relations with staff/shareholders/customers/institutional bodies).
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.