H μουσική βιομηχανία πριν και κατά την ψηφιακή εποχή: Η περίπτωση του Διονύση Σαββόπουλου και η διερεύνηση των αντιλήψεων των μουσικών καλλιτεχνών για τις προκλήσεις και τις προοπτικές που βιώνουν στην ψηφιακή εποχή

The music industry before and during the digital age: The case of Dionysis Savvopoulos and the investigation of music artists' perceptions of the challenges and perspectives they experience in the digital age (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΣΗΦΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Διονύσης Σαββόπουλος, μουσική βιομηχανία, μουσικός καλλιτέχνης, προκλήσεις, προοπτικές, πριν την ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή εποχή | Dionysis Savvopoulos, music industry, music artist, challenges, perspectives, before the digital age, in the digital age
 10. 1
 11. 28
 12. 65
 13. 5
  • Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα μια σειρά από τεχνολογικές και μη μεταβολές επηρέασαν την αγορά της μουσικής, τη μουσική βιομηχανία και τον μουσικό καλλιτέχνη καθιστώντας τον τελευταίο πρωταγωνιστή όλης της αλυσίδας παραγωγής της μουσικής. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές της μουσικής βιομηχανίας και του μουσικού καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλου πριν και κατά την ψηφιακή επανάσταση, τον ρόλο και τα μέσα που κατέχει για την προώθηση του καλλιτεχνικού του έργου, καθώς και τις αντιλήψεις των μουσικών καλλιτεχνών για τις προκλήσεις και τις προοπτικές που βιώνουν εκείνοι στο χώρο της μουσικής στην ψηφιακή εποχή. Οι παραπάνω μεταβλητές δεν έχουν διερευνηθεί από προηγούμενες μελέτες, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της έρευνας. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, καθώς και η ποιοτική προσέγγιση με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας. Ερευνητικό εργαλείο απετέλεσε ένα πρωτόκολλο ημι-δομημένης συνέντευξης και το πλαίσιο δείγματος ήταν τρεις μουσικοί καλλιτέχνες. Για την αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κριτικής αναθεώρησης και η διαδικασία της θεματικής ανάλυσης για την περιγραφή και την ερμηνεία του προφορικού λόγου. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τον 20ό αιώνα ο δισκογραφικός τομέας εποπτεύει όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης της μουσικής και ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος δραστηριοποιείται στον δισκογραφικό τομέα αναλαμβάνοντας ποικίλους ρόλους. Η διαφήμιση των albums του βασίζεται στα δισκάδικα, στον έντυπο τύπο, στα κέντρα διασκέδασης, στις συναυλίες και στα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια. Τον 21ο αιώνα, ο δισκογραφικός τομέας χάνει την πρωτοκαθεδρία του, ο καλλιτέχνης έχει ελευθερία κινήσεων, ενώ η τεχνολογία και τα νέα μέσα επηρεάζουν το μοίρασμα, την αγορά, το marketing και τη διανομή της μουσικής και παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη. Οι απαντήσεις των μουσικών για τις προκλήσεις που βιώνουν στην ψηφιακή εποχή υποδεικνύουν τη διαχείριση των πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις streaming και livestreaming υπηρεσίες, τον Covid-19, τη νοοτροπία του συστήματος και τον ψηφιακό ήχο. Τέλος, ερωτώμενοι να υποδείξουν προοπτικές στην ψηφιακή εποχή αναφέρουν την ένταξη σε δισκογραφική εταιρεία, το χειρισμό των social media, την ανατροφοδότηση με το κοινό και τη διενέργεια συναυλιών από κοινού με άλλες μπάντες.
  • From the 19th century until today, a series of technological and non-technological changes have influenced the music market, the music industry and the music artist, making him the last protagonist of the entire music production chain. The purpose of the research is to explore the challenges and prospects of the music industry and the music artist Dionysis Savvopoulos before and during the digital revolution, the role and the means he holds for the promotion of his artistic work, as well as the perceptions of the music artists about the challenges and perspectives experienced by those in the field of music in the digital age. The above variables have not been investigated by previous studies, which demonstrates the need for research. Secondary sources of information were used for the collection of research data, as well as the qualitative approach by the method of deliberate sampling. A research tool was a semi-structured interview protocol and the sample frame was three music artists. For the evaluation and interpretation of the data, the method of critical revision and the process of thematic analysis were used for the description and interpretation of the oral speech. The research reveals that in the 20th century the record industry oversees the entire chain of music production and distribution and that Dionysis Savvopoulos is active in the record industry taking on various roles. The advertising of his albums is based on record stores, print media, entertainment centers, concerts and radio and television channels. In the 21st century, the record industry is losing its primacy, the artist has freedom of movement, while technology and new media are affecting the distribution, marketing, marketing and distribution of music and infringing on the artist's copyright. Musicians' responses to the challenges of the digital age suggest copyright / related rights management, social media, streaming and livestreaming services, Covid-19, system mentality and digital audio. Finally, respondents to suggest perspectives in the digital age mention joining a record company, handling social media, giving feedback to the public and performing concerts with other bands.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.