Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η περίπτωση του Ιστορικού Κέντρου της Πράγας και της Παλιάς και Νέας Πόλης του Εδιμβούργου.

The legal and institutional framework for the protection of world cultural heritage from the effects of climate change. The case of the Historic Center of Prague and the Old and New Town of Edinburgh. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χονδροπούλου, Ελένη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Λάκκα, Μαρία
 8. Τζουμάκα, Ελένη | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά | World Cultural Heritage | Κλιματική Αλλαγή | Climate Change | Προστασία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή | Protection of World Cultural Heritage from Climate Change | Ιστορικό Κέντρο της Πράγας | Historic Center of Prague | Παλιά και Νέα Πόλη του Εδιμβούργου | Old and New Towns of Edinburgh
 10. 33
 11. 84
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 13. Πολιτιστική Πολιτική, Διαχείριση, Διοίκηση και Γενικό (Δημόσιο) Συμφέρον / Γεώργιος Γκαντζιάς
  • Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής εμφανίζεται όλο και πιο απειλητικό απέναντι στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό έχουν αρχίζει να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και να αναζητούν τρόπους για την αντιμετώπισή του. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παγκόσμιων μνημείων έχει κάνει βήματα προόδου ως προς τη λήψη μέτρων για τη διασφάλισή τους από τα απειλητικά κλιματικά φαινόμενα. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, ώστε η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς να είναι επαρκής. Το Ιστορικό Κέντρο της Πράγας και η Παλιά και Νέα Πόλη του Εδιμβούργου, αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μνημείων ενταγμένων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Οι κυριότερες κλιματικές απειλές που δέχονται είναι οι πλημμύρες, οι αυξημένες βροχοπτώσεις, η παρατεταμένη υγρασία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονοι κύκλοι υγρασίας-ξηρασίας. Η συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο περιπτώσεων διερευνά τις πολιτικές μετριασμού, προσαρμογής, εκπαίδευσης και έρευνας που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις και οι περιφερειακές/τοπικές αρχές, εντός του διεθνούς νομικού και θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τις αδυναμίες του διεθνούς νομικού και θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα, την έλλειψη συντονισμού της παγκόσμιας κοινότητας και την έλλειψη διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, αποκλειστικά στοχευμένων στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή.
  • In recent years, the phenomenon of climate change has become increasingly threatening to World Heritage sites. International organizations dealing with culture have begun to understand the problem and look for ways to deal with it. The legal and institutional framework for the protection of world monuments has made progress in taking measures to safeguard them from threatening climatic phenomena. But much remains to be done to ensure that the protection of the world's cultural heritage is adequate. The Historic Center of Prague and the Old and New Towns of Edinburgh are two typical examples of UNESCO World Heritage Sites at risk of climate change. The main climatic threats are floods, increased rainfall, prolonged humidity, extreme weather events and intense humidity-drought cycles. The comparative study between the two cases explores the mitigation, adaptation, education and research policies developed by governments and regional / local authorities, within the international legal and institutional framework, to address the problem. The findings of the research demonstrate the weaknesses of the international legal and institutional framework and in particular, the lack of coordination of the world community and the lack of international conventions and agreements, aimed exclusively at protecting the world cultural heritage from climate change.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.