«Ο ρόλος του μουσείου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστευτικών ομάδων. Η περίπτωση του μουσείου Τσιτσάνη.»

«Museum as a place for intercultural dialogue in enhancing social integration of immigrant groups. The case study of Tsitsanis Museum» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΔΕΚΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 8. ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Μουσείο | Museum | διαπολιτισμική εκπαίδευση | intercultural education | μουσειακά προγράμματα | museum programs | Μουσείο Τσιτσάνη | Tsitsanis Museum | μεταναστευτικές ομάδες | immigrant groups
 10. 2
 11. 30
 12. 35
 13. Περιέχει διαγράμματα
  • Περίληψη Η παρούσα εργασία διερευνά τη διαπολιτισμική αγωγή κι εκπαίδευση στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μουσείο Τσιτσάνη ακολουθώντας την παράμετρο της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης και των αυξημένων μεταναστευτικών ροών τοποθετώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μια σειρά θεμάτων προσεγγίζουν την θεωρία και τις εφαρμογές των μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις μεταλλασσόμενες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις φωτίζοντας ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της εργασίας να αναδείξει ζητήματα ενσωμάτωσης της πολιτισμικής ταυτότητας διαφόρων πολιτισμικών ομάδων στο ελληνικό περιβάλλον μέσω της μουσειακής εκπαίδευσης και να προσεγγίσει την έννοια της πολύ-πολιτισμικότητας και του πολύ-πολιτισμικού φαινομένου. Η εργασία ξεκινά με τη θεωρητική προσέγγιση στην έννοια και την ιστοριολογική εξέλιξη των μουσείων και των μουσειακών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Ακολουθεί η ανάπτυξη της έννοιας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας μια κριτική αποτίμηση σε σχέση με επιλεγμένα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού (Baden state museum, Slovenian Ethnographic Museum) και στο έργο τους, αλλά και σε επιλεγμένα μουσεία της Ελλάδας όπως είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Εβραϊκό Μουσείο. Η παρουσίαση και η κριτική της οργάνωσης του Μουσείου Τσιτσάνη απασχολεί το τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας. Εν συνεχεία επιχειρείται μια παρουσίαση των στόχων και της προβλεπόμενης πορείας των προτεινόμενων προγραμμάτων στο συγκεκριμένο μουσείο. Στο εμπειρικό μέρος παρουσιάζονται εκτενώς οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις και το είδος της έρευνας, ο ερευνητικός σκοπός και τα ερωτήματα στο δείγμα της έρευνας, αλλά και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων από τη περίπτωση του μουσείου Τσιτσάνη. Πραγματοποιείται επίσης μια παρουσίαση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια και επιχειρείται μια κριτική ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων. Στο τέλος της εργασίας, καταγράφονται γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα. Λέξεις – Κλειδιά Μουσείο, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μουσειακά προγράμματα, Μουσείο Τσιτσάνη, μεταναστευτικές ομάδες
  • Abstract The present work aims to present the role of Museum as a place for intercultural dialogue in enhancing social integration of immigrant groups. This paper explores intercultural education and training in the modern social environment in Greece and specifically in the Tsitsanis Museum following the parameter of the evolving economic crisis and the increased migratory flows, placing the intercultural dialogue at the center of interest. The purpose of this paper is to highlight issues of integration of the cultural identity of various cultural groups in the Greek environment through museum education and to approach the concept of multi-culturality and multi-cultural phenomenon. The work begins with the theoretical approach to the concept and historical development of museums and museum programs in Greece. It follows the development of the concept of intercultural education, presenting a critical evaluation in relation to selected major museums abroad (Baden state museum, Slovenian ethnographic museum) and their work, but also in selected museums in Greece such as the National Archaeological Museum and the Jewish Museum. The presentation and critique of the organization of the Tsitsanis Museum occupies the third part of the present work. Then a presentation of the goals and the planned course of the proposed programs are attempted in the specific museum. The empirical part presents in detail the methodological directions and the type of research, the research purpose and the questions in the research sample, but also the data collection tools from the case of the Tsitsanis museum. A presentation of the data from the interviews and the questionnaires is also made and a critical analysis of the collected data is attempted. At the end of the work, general observations and conclusions resulting from the research are recorded. Keywords Museum, intercultural education, museum programs, Tsitsanis Museum, immigrant groups
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.