«Τα μουσικά φεστιβάλ ως μέσα προώθησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού στην κατεύθυνση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης: Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ»

“Music festivals as means of promotion of the intangible cultural heritage and cultural tourism towards sustainable local development: The case of “ANO” International Organ Festival” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. ΨΑΡΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΨΑΡΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 9. Πολιτιστικός τουρισμός | βιώσιμη τοπική ανάπτυξη | άυλη πολιτιστική κληρονομιά | φεστιβάλ | μουσικά φεστιβάλ | Άνω Σύρος | Cultural tourism | sustainable local development | intangible cultural heritage | festival | music festivals | Ano Syros
 10. 3
 11. 65
 12. 19
 13. 3 εικόνες, 3 σχήματα, 61 πίνακες
 14. Αθανασοπούλου, Α. (2002). Σύντομη επισκόπηση των δομών πολιτισμού στην Ευρώπη. Στο Α. Αθανασοπούλου, Ε. Γλύτση & Αικ. Χαμπούρη - Ιωαννίδου, Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Πολιτιστικό Πλαίσιο, Τομ. Β’, (σσ. 135-222). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η επίδραση που έχει η διεξαγωγή ενός μουσικού φεστιβάλ στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου υποδοχής, υπό το πρίσμα της προώθησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού. Το θεωρητικό μέρος της ΔΕ περιλαμβάνει την ενδελεχή ανάλυση των βασικών - για την κατανόηση του θέματος - εννοιών του πολιτιστικού τουρισμού, της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, του βιώσιμου τουρισμού, της ΑΠΚ, της πολιτιστικής δραστηριότητας και των φεστιβάλ. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ανάλυσης, εξετάζονται επιμέρους, σημαντικές πτυχές των παραπάνω εννοιών, όπως: τα χαρακτηριστικά, η εξέλιξη και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και η σχέση του με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, το προφίλ του πολιτιστικού επισκέπτη, τα πεδία και τα κριτήρια της ΑΠΚ, η συμβολή της στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η θέση της στον «ψηφιο-επικοινωνιακό πολιτισμό», το μοντέλο ΠΔΕΑ, οι ιδιότητες των φεστιβάλ και οι διακριτές κατηγορίες τους, όπως και οι επιπτώσεις τους σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Για το εμπειρικό μέρος, ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ. Η επιλογή του έγινε για δύο λόγους: Αφενός διότι αποτελεί ένα Φεστιβάλ που κατάφερε και να υπερβεί την τοπικότητα, αλλά και να βγάλει από τη λήθη μια σημαντική - μέχρι πρότινος ξεχασμένη - πτυχή της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Άνω Σύρου. Αφετέρου, διότι δεν έχει προηγηθεί άλλη έρευνα σχετικά με αυτό. Επομένως τα αποτελέσματα της πρωτογενούς ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν, είναι πρωτότυπα κι αναδεικνύουν τη συνεισφορά της διεξαγωγής του Φεστιβάλ στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα, οι προτάσεις που διατυπώνει η γράφουσα στην κατακλείδα της Διπλωματικής Εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσμα για την περαιτέρω εξέλιξη του Φεστιβάλ, όπως επίσης και ως πεδίο μελέτης (και προβληματισμού) για τους τοπικούς φορείς, καθώς έφεραν στο προσκήνιο επιμέρους ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, ούτως ώστε η Σύρος να ισχυροποιήσει τη θέση της στον «χάρτη» των πολιτιστικών προορισμών της χώρας.
  • The subject matter of the present thesis is the influence of conducting a music festival has on the sustainable development of the hosting place, from the viewpoint of the promotion of the intangible cultural heritage and cultural tourism. The theoretical part of the thesis includes the thorough analysis of the terms of cultural tourism, of sustainable local development, of intangible cultural heritage, of cultural activity and of festivals, which are all fundamental for the understanding of the thesis at hand. Thus, in the context of the analysis of these terms individual important aspects of these terms are examined, like for example the characteristics, the development and the socio-economic consequences of the cultural tourism as well as its connection with the sustainable local development, the profile of the cultural visitor, the fields and the criteria of the intangible cultural heritage and its contribution to the sustainable local development and of course the place it holds in the so called digi-communicational civilization, the CAAP model, the qualities of the festivals and their distinct categories, as well as their consequences on the financial, social and cultural level. As for the experiential part of this thesis, “ANO” International Organ Festival” was chosen as a case study. This choice was made for two reasons: on the one hand, because it is a festival which managed to go beyond locality but at the same time retract from oblivion an up until recently forgotten aspect of the intangible cultural heritage of Ano Syros. On the other hand, because never before has a similar research been made on the subject matter. Therefore, the results of the primordial qualitative and quantative research carried out in the framework of this thesis, as well as the conclusions which come out of it are original and bring out the contribution of the festival to the local society. At the same time, the proposals the author of this thesis makes in its conclusion, can function both as a stimulus for the further progress of the festival, as well as a field of further study (and concern) for all the local bodies in Syros, as they have brought individual matters which need to be addressed in the foreground, so that Syros will be able to fortify its place in the “map” of the greek cultural destinations.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.