Ο κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος των πολεμικών μουσείων και οι προκλήσεις που θέτει η προβολή της στρατιωτικής ιστορίας στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

The social and cultural role of War museums and the challenges which the projection of the military History poses in the sector of the cultural management. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λάζου, Ζωή
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Αλεξόπουλος, Γεώργιος
 8. Αλεξόπουλος, Γεώργιος | Μπιτσάνη, Ευγενία
 9. Μουσείο | Πολιτιστική διαχείριση | Στρατιωτικά – Πολεμικά Μουσεία | Εθνική Ταυτότητα | Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου | Museum | Cultural management | Military - War Museums | National identity | Military Museum of Chromonastiri
 10. 2
 11. 60
 12. 19
 13. Περιέχει : πίνακα, φωτογραφίες.
 14. "Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, Σημαντικοί Σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού/Γιαννόπουλος Ιω.,κ.ά "
  • Στη σύγχρονη εποχή οι πολιτιστικοί οργανισμοί και πιο συγκεκριμένα τα μουσεία, έχουν υιοθετήσει μια ανθρωπιστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση και λειτουργίας τους. Τα Στρατιωτικά - Πολεμικά μουσεία ανήκουν στη κατηγορία των θεματικών πολιτιστικών οργανισμών που καλούνται να μεταβάλλουν την πολιτιστική τους διαχείριση για να αναδείξουν τόσο τον πολιτιστικό όσο και τον κοινωνικό τους ρόλο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα η γεωγραφική θέσης της οποίας κρίνεται κομβική για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ειρήνη, οι συγκεκριμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί είναι ανάγκη να ακολουθήσουν νέες στρατηγικές προκειμένου να ενδυναμώσουν την εικόνα τους. Στη μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το μοναδικό εν ενεργεία Στρατιωτικό Μουσείο στην περιφέρεια της Κρήτης το οποίο υπάγεται στο ΓΕΣ. Η έρευνα που διεξάχθηκε είναι ποιοτική και αποσκοπεί στην ανάδειξη τόσο του κοινωνικού ρόλου του μουσείου ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα των πολιτών όσο και της πολιτιστικής του διάστασης με την παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι να εστιάσει στον τρόπο προβολής της Στρατιωτικής ιστορίας και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Στρατιωτικού μουσείου ώστε να καταστεί ένας ελκυστικός οργανισμός και προορισμός για το κοινό.
  • Στη σύγχρονη εποχή οι πολιτιστικοί οργανισμοί και πιο συγκεκριμένα τα μουσεία, έχουν υιοθετήσει μια ανθρωπιστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση και λειτουργίας τους. Τα Στρατιωτικά - Πολεμικά μουσεία ανήκουν στη κατηγορία των θεματικών πολιτιστικών οργανισμών που καλούνται να μεταβάλλουν την πολιτιστική τους διαχείριση για να αναδείξουν τόσο τον πολιτιστικό όσο και τον κοινωνικό τους ρόλο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα η γεωγραφική θέσης της οποίας κρίνεται κομβική για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ειρήνη, οι συγκεκριμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί είναι ανάγκη να ακολουθήσουν νέες στρατηγικές προκειμένου να ενδυναμώσουν την εικόνα τους. Στη μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το μοναδικό εν ενεργεία Στρατιωτικό Μουσείο στην περιφέρεια της Κρήτης το οποίο υπάγεται στο ΓΕΣ. Η έρευνα που διεξάχθηκε είναι ποιοτική και αποσκοπεί στην ανάδειξη τόσο του κοινωνικού ρόλου του μουσείου ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα των πολιτών όσο και της πολιτιστικής του διάστασης με την παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι να εστιάσει στον τρόπο προβολής της Στρατιωτικής ιστορίας και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Στρατιωτικού μουσείου ώστε να καταστεί ένας ελκυστικός οργανισμός και προορισμός για το κοινό.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές