Η πολιτιστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. Η περίπτωση της ΔΕΠΑ και ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας(νυν ΦΑΡΙΣ).

Cultural Policy locally. The contribution of the Local Authorities in the formation of Cultural Policy. The example of th Municipal Enterprise of Cultural Developement of Kalamata and Regional Theatre of Kalamata. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ξυνός, Βασίλειος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Δασκαλοπούλου, Ειρήνη
 8. Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστική πολιτική | Τοπική αυτοδιοίκηση | ΔΕΠΑ Καλαμάτας | ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας | ΦΑΡΙΣ Καλαμάτας
 10. 2
 11. 31
 12. 40
 13. Περιέχει : πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία προσδοκά στο να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου καθώς και στη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής και του στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο σε πνευματικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. Στοχεύει επίσης και στην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης της Καλαμάτας μέσα απ’ το έργο και τις δράσεις του ΦΑΡΙΣ(ΔΗΠΕΘΕ και ΔΕΠΑ).
  • This thesis aims to highlight the role and importance of local government in the cultural development of a region as well as in the formulation of cultural policy and strategic planning. This is achieved both culturally and financially. It also aims to promote the cultural indetity of the city of Kalamata through the work and actions of FARIS(The Local Enterprise of Cultural Development)-DEPA. and (The Municipal Regional Theatre of Kalamata)-DIPETHE.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.