Ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική και πανδημία Covid-19.Η περίπτωση της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Νορβηγίας

European culture policy and pandemic Covid-19. The case of Greece, France and Norway (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παναγιωτάκου, Αργυρώ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Κοντοχρήστου , Μαρία
 8. Κοντοχρήστου , Μαρία | Στεφάνου , Ελένη
 9. Πολιτιστική Πολιτική | Ψηφιακός μετασχηματισμός
 10. 2
 11. 6
 12. 0
 13. Εικόνες, πίνακες, σχήματα
 14. Οι διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων Εισαγωή στον Πολιτισμό /Πασχαλίδης Γρ
  • Η τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνιών. Προσφέρει εμπειρίες που διεγείρουν τις αισθήσεις, συνεισφέρει στην κατανόηση των ηθικών αξιών και ενισχύει την κοινωνικότητα, στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία και την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και των ελευθεριών. Η πολιτιστική κληρονομιά ενισχύει την έννοια της ταυτότητας και την αίσθηση του «ανήκειν» και παράλληλα ο πολιτισμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο για την αλληλεπίδραση διαφορετικών ομάδων και την αποδοχή τους. Όμως, την ήδη ασταθή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τομέας του πολιτισμού στις ευρωπαϊκές χώρες, παρά τη μεγάλη του σημασία, ήρθε να επιδεινώσει έντονα η πανδημία με τα μέτρα περιορισμού της, που σταμάτησαν ή περιόρισαν δραστικά πολλές από τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα μέτρα στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής που πήραν οι κυβερνήσεις τριών ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδας, Γαλλίας και Νορβηγίας) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Τα μέτρα αυτά είχαν σε γενικές γραμμές ίδια λογική, περιλαμβάνοντας μέτρα τριών επιπέδων: άμεσης, ενδιάμεσης και μακροπρόθεσμης ανταπόκρισης. Τα μέτρα άμεσης ανταπόκρισης περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας, μέτρα ανακούφισης σε άτομα και επιχειρήσεις του κλάδου, μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και μέτρα για τη διατήρηση της πρόσβασης των πολιτών στον πολιτισμό κατά τη διάρκεια του lockdown. Τα μέτρα ενδιάμεσης ανταπόκρισης περιλαμβάνουν τη σταδιακή επαναλειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών μετά το lockdown, πρόσθετα μέτρα ανάπτυξης και τη διεξαγωγή έρευνας για τη μέτρηση του αντίκτυπου του Covid-19. Τέλος, τα μέτρα μακροπρόθεσμης ανταπόκρισης αποτελούνται από σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, όπως και την προστασία των απασχολουμένων σε αυτόν, που όμως αποτελούν το ζητούμενο της πολιτιστικής πολιτικής, ήδη από την περίοδο που διανύουμε. Τέλος, και στις τρεις χώρες αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικός ως αντισταθμιστικό μέτρο στις επιπτώσεις τις πανδημίας, καθώς διευκόλυνε τη διάδοση πληθώρας πολιτισμικών αγαθών χωρίς την ανάγκη μετακίνησης.
  • Art plays an important role in shaping societies. It offers experiences that stimulate the senses, contributes to the understanding of moral values and strengthens sociability, elements that are a prerequisite for the creation and strengthening of democratic values and freedoms. Cultural heritage reinforces the concept of identity and the sense of belonging and at the same time culture is the connecting link for the interaction and mutual toleration of different groups . However, the already unstable situation in which the cultural sector is in European countries, despite its great importance, has been aggravated by the pandemic with its reduction measures, which have stopped or drastically reduced many of the cultural activities. The purpose of this paper is to present the measures in the field of cultural policy taken by the governments of three European countries (Greece, France and Norway) to address the consequences of measures to reduce the pandemic. These measures generally had the same logic, including measures at three levels: immediate, intermediate and long-term response. Immediate response measures include safety measures, relief measures for individuals and companies in the industry, measures to stimulate growth and measures to maintain citizens' access to culture during the lockdown. Intermediate response measures include the phasing out of post-lockdown cultural organizations, additional development measures and research to measure the impact of Covid-19. Finally, long-term response measures consist of a series of measures aimed at strengthening the resilience and competitiveness of the industry, as well as the protection of those employed in it, which, however, are the issue of cultural policy of the period we already are going through. Finally, initiatives in the field of digital culture were taken in all three countries, as it was considered particularly important as a compensatory measure to the effects of the pandemic, as it facilitated the dissemination of many of cultural goods without the need to move.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.